انحلال شورای شهر، مطالبه ی جدی شهروندان مسجدسلیمان
انحلال شورای شهر، مطالبه ی جدی شهروندان مسجدسلیمان

نگاهی به موارد انحراف شورای شهر از وظایف قانونی خود/ نارضایتی شهروندان از عملکرد اعضای شورا به اوج خود رسید/ آیا شورای شهر مسجدسلیمان به سرنوشت شورای شهر خرمشهر و کوت عبدالله دچار خواهد شد؟ / فرماندار مسجدسلیمان پیگیر طرح انحلال شورای شهر باشد

شهر اولین ها// حدود ۳۶ ماه از آغاز به کار شورای شهر دوره پنجم در مسجدسلیمان می گذرد و علیرغم فرصت های ایجاد شده این شورا آن گونه که می بایست نتوانست عملکرد قابل توجهی به جای بگذارد و با افزایش میزان نارضایتی شهروندان، امکان انحلال این شورا قوت گرفته است. موضوعی که از طریق برخی شهروندان به شکل راه اندازی کارزار و جمع آوری امضا انجام گرفته است.

به گزارش شهر اولین ها، افزایش حواشی پیرامون شهرداری و شورای شهر مسجدسلیمان طی یکماه اخیر موجب شد تا نارضایتی ها از عملکرد شورای شهر به اوج خود برسد. انتخاب دو شهردار و سه سرپرست شهرداری در سه سال اخیر و افزایش بی ثباتی ها در اتخاذ تصمیمات مختلف نشان داد که رویکرد و نگرش اعضای شورا به پیشبرد اهداف توسعه شهری آن چنان که می بایست در راستای حقوق شهروندی نبوده است.

علاوه بر این تجربه انحلال بسیاری از شوراها در نقاط مختلف کشور طی یک دهه اخیر همچنین انحلال شورای شهر خرمشهر و کوت عبدالله در سالهای اخیر موجب گردیده که در صورت پیگیری انحلال شورای شهر مسجدسلیمان آنچنان دور از تصور نخواهد بود. از این رو با توجه به افزایش میزان نارضایتی بسیاری شهروندان از عملکرد اعضای شورا که به شکل جمع آوری امضا نیز انجام گرفت، پیگیری طرح انحلال شورای شهر مسجدسلیمان از طریق اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان و با حکم شورای حل اختلاف مرکزی قابل انجام است. همچنین فرماندار مسجدسلیمان با توجه به اصل یکصد و ششم قانون اساسی، ماده ۸۱ قـانون تشـکیلات، وظـایف و انتخابـات شـوراهای اسـلامی مصوب ۱۳۷۵ و نقض ماده ۷۴ این قانون، و نیز نظر به انحراف شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان از وظایف قانونی خود که در زیر به بخشی از آنان اشاره شده می تواند درخواست انحلال شورای شهر را به مراجع قانونی و ذیصلاح ارائه نماید.

۱- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائیهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی شهر و تهیه و ارائه طرحهـا و پیشـنهادات

۲- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امـور شـهرداری

۳- برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتمـاعی ، اقتصـادی ، عمرانی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی

۴- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی ، جنسی و اموال منقـول و غیر منقول شهرداری

۵- تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یـک بـار توسـط شهرداری و انتشـار آن بـرای اطـلاع عمـوم

۶- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعـم از خریـد ، فـروش ، مقاطعـه ، اجـاره و استیجاره شهرداری با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری

۷– نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر

۸– تصویب مقـررات لازم جهـت اراضـی غیـر محصـور شـهری از نظر بهداشـت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر

با تمام آن چه گفته شد عملکرد سه سال اخیر اعضای شورای شهر نشان داد که علاوه بر عدم اشراف به وظایف قانونی خود، چالش های فراوانی را در امور شهری و خدمات رسانی به شهروندان بر جای گذاشته اند. از این رو می توان گفت در صورت انحلال شورای شهر، خللی در انجام امورات شهرداری و دیگر موارد مربوطه ایجاد نخواهد شد و می تواند زمینه رضایت مندی شهروندان را نیز از این اتفاق فراهم سازد.