تأملی بر نشست هم اندیشی جوانان پویای شهرستان در محل فرمانداری مسجدسلیمان
تأملی بر نشست هم اندیشی جوانان پویای شهرستان در محل فرمانداری مسجدسلیمان

شهر اولین ها// ایمان کاهکش : روز گذشته نشست جوانان پویای مسجدسلیمان با نماینده شهرستان، مشاور ویژه استاندار و فرماندار برگزار شد. با این وجود به نظر می رسد که حل مشکلات عدیده جوانان در شهرستان نیازمند همت و پیگیری بیشتر مسئولین و برنامه ریزی در این زمینه می باشد و نشست هایی از این […]

شهر اولین ها// ایمان کاهکش : روز گذشته نشست جوانان پویای مسجدسلیمان با نماینده شهرستان، مشاور ویژه استاندار و فرماندار برگزار شد. با این وجود به نظر می رسد که حل مشکلات عدیده جوانان در شهرستان نیازمند همت و پیگیری بیشتر مسئولین و برنامه ریزی در این زمینه می باشد و نشست هایی از این قبیل گره از مشکلات این قشر تأثیرگذار جامعه باز نخواهد نمود.

از زمان ادغام سازمان ملی جوانان با وزارت ورزش، امور مربوط به جوانان روی خوش ندیدند و هرکسی در وزارتخانه ورزش و جوانان مسئول رسیدگی به امور این قشر بزرگ در کشور شد، نتوانست گره ای از مشکلات آنها بگشاید.از سال های دهه ۷۰ به این طرف امور جوانان بدون متولی مانده است.مشکلات جوانان در کشور که جمعیت کمی هم نیستند، کم نیست .از مشکلات بیکاری گرفته تا ازدواج و تحصیل همه و همه با تغییرات مدیریتی و رویکردی دولت ها همچنان مغفول باقی مانده است. با وجود جمعیت زیاد جوانان کشور نیاز به رسیدگی به امورات آنها بیشتر احساس می شود.

روز گذشته و با حضور نماینده مردم مسجدسلیمان ، مشاور ویژه استاندار ، فرماندار و جمعی از جوانان شهرستان نشست جوانان پویای مسجدسلیمان در محل فرمانداری برگزار گردید. صرفنظر از آنچه در این نشست مطرح شد بایستی گفت که در شرایط کنونی و با توجه به مشکلات عدیده جوانان شهرستان، نشست های اینچنینی گره از مشکلات آنان باز نخواهد نمود.

جوانان مسجدسلیمان که جمعیت آنهادر دهه های اخیر نخبگان و اندیشمندان بسیاری را به کشور معرفی نموده اند اینروزها شرایط خوبی را سپری نمی کنند. خودکشی ، بیکاری ، ازدواج و تشکیل خانواده، بحران هویت نسلی، شکافهای بین نسلی و …. از مهمترین مسائلی به شمار می روند که بخش زیادی از جوانان شهر اولین ها با آ« دست و پنجه نرم می کنند.

با این حال می توان گفت برگزاری نشست هایی از قبیل نشست دیروز ( نشست جوانان پویای مسجدسلیمان) که بدون هیچگونه خروجی مشخصی خاتمه یافته دردی از جوانان شهرستان دوا نخواهد کرد. درد جوانان امروز مسجدسلیمان با برگزاری نشست با مسئولین و ارسال تصاویر آن به خبرگزاری ها و استان درمان نخواهد شد.

آیا بهتر نیست تا از شور، انرژی و انگیزه وافر نخبگان و اندیشمندان جوان مسجدسلیمانی به شکل بهتری استفاده نمود؟ آیا مشاورین فرماندار مسجدسلیمان در این زمینه می توانند برای حل مشکلات موجود چاره ای بیاندیشند؟ لزوماً معیار و مولفه های انتخاب و معرفی مشاورین فرماندار بر چه اساسی بوده است؟ آیا بهتر نیست تا با استفاده بیشتر از ظرفیت های جوانان نخبه و توانمند مسجدسلیمان گام های بهتری در این راستا برداشت ؟ آیا جوانانی که با پایگاهها و طبقه های اجتماعی متعدد ارتباط بیشتری دارند نمی توانند به برون رفت از شرایط موجود کمک کنند؟

بدون تردید با رفتارشناسی آسیب های کنونی رایج در مسجدسلیمان و بویژه در میان قشر جوان راهبردهای بهتری را در این زمینه می توان برنامه ریزی و عملی نمود. این مقوله که فرماندار و نماینده شهرستان به مشکلات عدیده جوانان شهرستان واقف هستند می تواند گام مثبتی برای حل این مشکلات تلقی گردد. هر چند که جوانان توانمند و نخبه بسیاری بدلیل مشکلات و دشواری های معیشتی چاره را در مهاجرت از مسجدسلیمان دیدند ؛ آنانی که به نوعی شعار زده شده بودند و امیدی به بهبود وضعیت موجود نداشته اند.

امیدواریم تا مسئولین ارشد شهرستان ضمن اتخاذ سیاستها و راهبردهای مطلوب درصدد رفع مشکلات پیش روی جوانان شهرستان برآیند و با جلب مشارکت بیشتر این قشر توانمند و تأثیرگذار از تمامی ظرفیتهای موجود در این راستا بهره مند گردند.