تغییر مدیران غیرپاسخگو و ناکارآمد؛ مطالبه جدی مردم مسجدسلیمان
تغییر مدیران غیرپاسخگو و ناکارآمد؛ مطالبه جدی مردم مسجدسلیمان

شهر اولین ها// ایمان کاهکش: توسعه پایدار و متوازن همواره از اولویت های مهم شهرستان مسجدسلیمان بوده که یکی از مطالبات عمده شهروندان به شمار می رود. متأسفانه طی دهه های اخیر عدم تعهد، دلسوزی و همچنین بی تدبیری برخی مدیران و مسئولین شهرستان موجب شده تا امروزه از مسجدسلیمان بعنوان یکی از شهرستان های […]

شهر اولین ها// ایمان کاهکش: توسعه پایدار و متوازن همواره از اولویت های مهم شهرستان مسجدسلیمان بوده که یکی از مطالبات عمده شهروندان به شمار می رود. متأسفانه طی دهه های اخیر عدم تعهد، دلسوزی و همچنین بی تدبیری برخی مدیران و مسئولین شهرستان موجب شده تا امروزه از مسجدسلیمان بعنوان یکی از شهرستان های محروم و کمترتوسعه یافته نام برده شود.

باید پذیرفت که بخش عمده ای برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای پیشبرد اهداف توسعه ای مسجدسلیمان از طریق مدیران و مسئولین متبوع صورت می پذیرد. از این رو نقش مدیران کارآمد، خلاق و متخصص در برون رفت از محرومیت فعلی اثربخش خواهد بود. از سوی دیگر بارها فساد اداری و اقتصادی برخی مدیران شهرستان شنیده شده و حتی در پاره ای موارد به صدور حکم قضایی هم منجر شده است. تداوم این موضوع موجب گردیده که نوعی بی اعتمادی و عدم اطمینان خاطر جامعه شهروندی از سلامت اداری مدیران ایجاد شود.

نارضایتی ها از شیوه عملکرد برخی مدیران که بیش از چند سال بر مدیریت برخی ادارات و نهادها تکیه زده اند اما خدمات مجموعه متبوع آنان برای شهروندان ملموس نبوده است طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافته است. ادارات و نهادهایی همچون شرکت گاز، آبفا، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، راهداری، توزیع برق و … که خدمات رسانی آنان نقش مستقیم و تأثیرگذاری در زندگی روزمره شهروندان دارد موجب گردیده تا میزان رضایتمندی از عملکرد مدیریت آنان تا حدود زیادی تحت الشعاع قرار گیرد.

عدم هدف گذاری و بهبود کیفی خدمات رسانی، ضعف در جلب مشارکت های مردمی در راستای اجرایی نمودن اهداف سازمانی، عدم سکونت برخی مدیران در منطقه، بی توجهی به مطالبات مردمی و بسیاری موارد دیگر موجب گردیده که موجی از نارضایتی از عملکرد برخی مدیران و مسئولین فعلی مسجدسلیمان ایجاد شود. تداوم حضور چنین مدیرانی در شهرستان موجب خواهد شد تا روند توسعه و پیشرفت شهرستان با کندی همراه باشد و دستاورد خاص و قابل توجهی از دوره مدیریتی آنان عاید مسجدسلیمان نشود.

فرماندار مسجدسلیمان نیز بعنوان نماینده عالی دولت می بایستی ضمن اخذ گزارش عملکرد مدیران، پایش صحیحی از اقدامات و برنامه های آنان داشته باشد و مدیریتشان را مورد ارزیابی قرار دهد. عملکردی که می تواند از طریق شاخص ها و مولفه های متعددی تبیین و بصورت مستند به مدیران استانی ارائه شود تا در خصوص تغییر مدیرانی که مانع توسعه و پیشرفت شهرستان شده اند اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

 با تمام آن چه گفته شد عدم تعهد، دلسوزی و پاسخگویی برخی مدیران و ناکارآمدی آنان در حوزه متبوع که چندین سال نیز از عمر مدیریتی آنان می گذرد بی اعتمادی و نارضایتی گسترده ای را در بین اقشار مختلف جامعه ایجاد نموده است. از این رو علاوه بر افزایش سطح انتظارات از فرماندار شهرستان در خصوص گزارش مواردی از این قبیل به مدیران و مسئولین استانی، می توان گفت تغییر مدیران غیرپاسخگو و ناکارآمد و بکارگیری افراد متخصص، متعهد و شایسته می تواند زمینه ساز بهبود خدمات رسانی به شهروندان و افزایش میزان رضایتمندی از مدیران را فراهم سازد.