آغاز کوچ عشایر از مناطق قشلاقی خوزستان + تصاویر
آغاز کوچ عشایر از مناطق قشلاقی خوزستان + تصاویر
کوچ عشایر از مناطق قشلاقی این استان به سمت استقرارگاههای ییلاقی آنها در استانهای همجوار آغاز شد.بعضی از عشایر با پای پیاده و به روش سنتی از ایلراههای باستانی به سمت ییلاق میروند و برخی دیگر با کامیون و خودرو به روش ماشینی به ییلاق کوچ مینمایند .

عصر اولین ها// کوچ عشایر از مناطق قشلاقی این استان به سمت استقرارگاههای ییلاقی آنها در استانهای همجوار آغاز شد.بعضی از عشایر با پای پیاده و به روش سنتی از ایلراههای باستانی به سمت ییلاق میروند و برخی دیگر با کامیون و خودرو به روش ماشینی به ییلاق کوچ مینمایند .