آفت سیاسی کاری بر جان آموزش و پرورش مسجدسلیمان
آفت سیاسی کاری بر جان آموزش و پرورش مسجدسلیمان
آقای استاندار، این بود نگاه زیربنایی به آموزش و پرورش؟ / آموزش و پرورش مسجدسلیمان؛ هر 8 ماه یک مدیر !

عصر اولین ها// با حضور نماینده اداره کل، احمدی نبی به عنوان سرپرست جدید اداره آموزش و پرورش مسجدسلیمان معرفی و از زحمات علی اکبر مبارزاده تقدیر شد. این مراسم در غیاب سرپرست فرمانداری و با حضور معاون وی انجام گرفت. با نگاهی به روند انتصاب مدیران آموزش و پرورش مسجدسلیمان طی ۴ سال اخیر این اداره طی ۴۴ ماه ۵ مدیر به خود دیده است. اواخر اسفند ۱۳۹۸ شیانخواه جایگزین داودی بعنوان سرپرست اداره آموزش و پرورش منصوب شد. پس از آن فردی پور در فروردین ۱۴۰۰ جایگزین شیانخواه شد. سرپرستی فردی پور نیز تنها چندماه دوام داشت و اواخر مهرماه ۱۴۰۰ رضایی فرد جایگزین وی شد. این مدیر جوان نیز پس از یک سال در آبان ماه ۱۴۰۱ جای خود را به اکبر مبارزاده داد. قطار تغییرات مکرر مدیران این اداره فرهنگی اخیراً نیز به ایستگاه جدید رسیده است. 

چندی قبل استاندار خوزستان در گردهمایی مدیران آموزش و پرورش بیان داشت: نگاه به آموزش و پرورش یک نگاه زیربنایی است و جزو وظایف حاکمیت است که برای آموزش و پرورش سرمایه گذاری کند و وزن این سرمایه گذاری با توجه به ماهیت انسان ساز آموزش و پرورش باید بیشتر از بخش‌های دیگر باشد. مدیران آموزش و پرورش و روسای مناطق باید به موضوع عدالت آموزشی توجه داشته باشند و مدارس خوب و معلمان مجرب در یک نقطه یا مدرسه متمرکز نباشند و همچنین ابزار و تجهیزات آموزشی موجود نیز باید به صورت عادلانه در سطح مدارس توزیع شود.» 

با این حال تغییرات مدیریتی مکرر درساختار اداره مهم و تأثیرگذاری همچون آموزش و پرورش نمی تواند در راستای تحقق اهداف مطلوب و پیش بینی شده ارزیابی گردد. ساختار وسیع از حیث کمی و کیفی با شرح وظایف متنوع و گسترده، منابع انسانی متعدد، موسسات تحت پوشش، پراکندگی مراکز و واحدهای آموزشی در سطح شهرستان، حجم عظیم مخاطبان و بهره برداران اداره اعم از نوآموزان مهدهای کودک، دانش‌آموزان مقاطع مختلف و بسیاری موارد دیگر شیوه مدیریت این ساختار را حساس و پراهمیت جلوه نموده است. از این رو تغییرات مدیریتی در بدنه این ساختار آن هم به فاصله چندماه در طول سال نمی تواند در راستای اهداف برنامه ریزی شده تلقی گردد. امیدواریم تصمیم گیران و مسئولین ارشد استانی و شهرستان نسبت به موضوع آموزش و پرورش با دقت نظر و پیگیری بیشتری تغییرات اخیر را بررسی و در جهت حصول نتیجه مطلوب گام بردارند.