آموزشگاه بزرگ مدیریتی مسجدسلیمان همچنان نیرو می پذیرد
آموزشگاه بزرگ مدیریتی مسجدسلیمان همچنان نیرو می پذیرد

جایگاه شهر اولین ها بیش از این هاست / کادرسازی، اعتماد و صبر؛ حلقه مفقوده در مدیریت شهری

عصر اولین ها// عدم انسجام و هماهنگی میان تصمیم گیرندگان و مدیران مسجدسلیمان موجب شده تا افراد شایسته و بومی شهرستان کمتر در سمت های مدیریتی مورد استفاده قرار گیرند.

شهرستان مسجدسلیمان از دیرباز به دلیل بافت اجتماعی و فرهنگی خاص از جمله شهرهای مهم و تأثیرگذار در سطح استان خوزستان و حتی کشور بوده است و مدیران شهری با حساسیت ها و دقت نظر خاصی تعیین و معرفی شده اند. با این حال طی یک دهه اخیر حداقل جوانان متخصص و شایسته مسجدسلیمان آن گونه که می بایست نتوانسته اند جایگاه مناسبی در زمینه مدیریت شهری کسب کنند. علاوه بر این وجود افراد بومی توانمند در زمینه های تخصصی و اجرایی حوزه های مختلف موجب شده تا از نظر عوامل سازمانی شهر اولین ها غنی به نظر برسد. هر چند اعتماد به نیروهای غیربومی نه چندان توانمند و بعضاً غیرمتخصص طی سال های اخیر پررنگ تر جلوه نموده است.

از طرفی دیگر عدم بکارگیری افراد واجد صلاحیت از نظر دانش، آگاهی و سوابق اجرایی در پست های اجرایی و خدماتی نگرانی های شهروندان، نخبگان و فعالین سیاسی و اجتماعی را افزایش داده است. ناگفته پیداست تعدد رسانه ها و ابزار مانیتورینگ و شناسایی افراد باتجربه و توانمند در حوزه های مختلف در مسجدسلیمان بستری مناسب می باشد. این مقوله می تواند مسیری آسان برای شناخت بیشتر از افراد توانمند بومی تلقی گردد. علاوه بر این باید در نظر داشت که تجارب گذشته باید به نسل جدید منتقل شود تا نسل مدیران جوان کنونی نیز همپای افراد باتجربه و توانمند از نظر سازمان رشد نمایند. از این رو ترکیب حلقه های میانی مدیریتی مستلزم اعتماد به مدیران بومی و صبر پیشه نمودن است. این موضوع در قالب کادرسازی می تواند زمینه ساز ارتقاء دامنه مدیران واجد شرایط در گستره منطقه مسجدسلیمان بزرگ باشد. 

امروز وقت آن رسیده تا دیگر مسجدسلیمان بزرگ سکوی پرتاب و محل کادرسازی غیربومی نباشد و با بهره گیری از ظرفیت های ارزشمند فرزندان خود شأن و جایگاه شهر اولین ها را بار دیگر به آن چه استحقاقش را دارد بازگردانیم.