اجرای برنامه نهالکاری در کارخانه سیمان کارون
اجرای برنامه نهالکاری در کارخانه سیمان کارون
با مشارکت پرسنل سیما کارون برنامه نهالکاری در مجاورت کارخانه سیمان کارون مسجدسلیمان برگزار شد.
عصراولین ها//با مشارکت پرسنل کارخانه سیمان کارون برنامه نهال کاری در مجاورت کارخانه برگزار شد. این برنامه در راستای توسعه پایدار فضای سبز و حمایت از محیط زیست کارخانه برگزار شد.