اجرای طرح واکسیناسیون سیار کرونا در خوزستان
اجرای طرح واکسیناسیون سیار کرونا در خوزستان

عصر اولین ها// ایستگاه واکسیناسیون سیار کووید-۱۹ در منطقه عین دو مرکز بهداشت غرب اهواز با همت بسیج جامعه پزشکی در راستای محرومیت زدایی در مناطق محروم مستقر شد .این اتوبوس سیار واکسیناسیون در روزهای آتی در سایر مناطق مستقر میگردد.

عصر اولین ها// ایستگاه واکسیناسیون سیار کووید-۱۹ در منطقه عین دو مرکز بهداشت غرب اهواز با همت بسیج جامعه پزشکی در راستای محرومیت زدایی در مناطق محروم مستقر شد .این اتوبوس سیار واکسیناسیون در روزهای آتی در سایر مناطق مستقر میگردد.