ارایه خدمات اجتماعی و روانشناختی در بخش مرکزی شهرستان اندیکا
ارایه خدمات اجتماعی و روانشناختی در بخش مرکزی شهرستان اندیکا

عصر اولین ها//  موسسه پایکار تاراز اندیکا با همکاری واحد بهداشت روان شبکه بهداشت و درمان، در بخش مرکزی شهرستان خدمات اجتماعی و روانشناختی ارائه مینماید. در این خصوص مدیر عامل موسسه پایکار تاراز اظهار داشت:موسسه ی پایکار در زمینه ی توانمند سازی جوامع محلی و ارائه خدمات اجتماعی و مشاوره ای فعال است و […]

عصر اولین ها//  موسسه پایکار تاراز اندیکا با همکاری واحد بهداشت روان شبکه بهداشت و درمان، در بخش مرکزی شهرستان خدمات اجتماعی و روانشناختی ارائه مینماید.

در این خصوص مدیر عامل موسسه پایکار تاراز اظهار داشت:موسسه ی پایکار در زمینه ی توانمند سازی جوامع محلی و ارائه خدمات اجتماعی و مشاوره ای فعال است و این جلسه مداخله در خودکشی دختر جوانی بود که خوشبختانه منجر به حادثه نشد و ناموفق بود.

اسدی در این رابطه افزود:متاسفانه آسیب های اجتماعی در شهرستان اندیکا رو به افزایش است و نیاز است که در این زمینه کارهای ویژه ای انجام بشود.

وی اظهار امیدواری کرد با تدوین برنامه جامع و عمل به آن می توان آسیب های اجتماعی رو به نحو ملموسی کاهش داد.