استانداری خوزستان از متروپل مسجد سلیمان چه می‌داند؟
استانداری خوزستان از متروپل مسجد سلیمان چه می‌داند؟
در شهر مسجد سلیمان خوزستان ساختمانی ۳۲ واحدی قرار دارد که روی ستون‌های جدا شده و تیرک‌های شکم داده قرار دارد. آیا فرماندار چیزی در این خصوص شنیده است؟ آیا استاندار منتظر رخداد متروپلی دیگر است؟ چه کسی پاسخگوی حوادث احتمالی خواهد بود؟
تا دلتان بخواهد در کشور ساختمان‌های دارای پتانسیل متروپل شدن داریم. منتهی تا دیروز بدلیل کمبود اطلاعات و دانش فنی، متوجه اصل داستان و عمق فاجعه نبودیم.

ساختمانی ۳۲ واحدی در مسجد سلیمان که معلوم نیست کدام مهندس ناظری به آن پایان کار داده و کدام کارشناس شهرداری آن را تائید کرده است. اگر اتفاقی در مسجد سلیمان بیفتد، مستقیما فرماندار و استاندار خوزستان را مقصر حادثه اعلام می‌کنیم. ما قبل از وقوع هشدار داده ایم و منتظر دریافت توضیحات هستیم.