اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات نمی توانند شغل دولتی یا نهادهای عمومی داشته باشند
اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات نمی توانند شغل دولتی یا نهادهای عمومی داشته باشند
عضو علی البدل هیأت مدیره خانه مطبوعات خوزستان که دی ماه سال گذشته به ترکیب اصلی هیأت مدیره اضافه شده است بعنوان روابط عمومی فرمانداری یکی از شهرهای خوزستان مشغول به فعالیت شده و این موضوع مغایر با مفاد اساسنامه خانه مطبوعات است.

عصر اولین ها// در حالی که از ماه گذشته عضو هیأت مدیره خانه مطبوعات خوزستان بعنوان روابط عمومی فرمانداری یکی از شهرهای خوزستان مشغول به فعالیت شده، ادامه فعالیت وی در ترکیب هیأت مدیره خانه مطبوعات خلاف مفاد اساسنامه است.

1-در تبصره 2 ماده 21 خانه مطبوعات صراحتاً اعلام شده که اعلام شده که اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات نمی توانند شغل رسمی دولتی یا نهادهای عمومی داشته باشند.

2-علاوه بر این در بند 4 ماده 42 اساسنامه نیز اشاره شده که “افراد شاغل یا بازنشسته مشاغل مرتبط با رسانه و همکاران اداری در صورت تصویب هیأت مدیره می توانند بصورت افتخاری به عضویت خانه درآیند.”

3-ماده 24 اساسنامه خانه مطبوعات نیز اشاره می دارد: در صورت استعفا، فوت یا ممنوعيت قانوني هر يك از اعضاي اصلي هيأت مديره، عضویت وی در هیأت مدیره ملغی شده، يكي از اعضاي علي‏ البدل به ترتيب آراي بيشتر براي بقيه مدت مقرر به جانشيني وي به عنوان عضو اصلي در جلسات شركت مي‏نمايد.

4-ماده 25 اساسنامه خانه مطبوعات نیز اشاره می دارد: در صورتي كه به علل استعفا، فوت يا ممنوعيت قانوني، هيأت مديره از اكثريت مقرر در اساسنامه خارج شود،‌ مجمع عمومي بر اساس ماده 6 اساسنامه دعوت خواهد شد تا نسبت به تكميل اعضاي هيأت اقدام كند.

با تمام این تفاسیر و مستند به مفاد پیش گفته در اساسنامه خانه مطبوعات، عضو مورد اشاره دارای ممنوعیت قانونی بوده و از ترکیب هیأت مدیره خانه مطبوعات خوزستان خارج می شود. علاوه بر این تمامی جلسات با حضور وی و اعلام نظر در رأی گیری ها فاقد وجاهت قانونی بوده و بعنوان یک تخلف از مفاد اساسنامه بایستی توسط بازرسین گزارش شود.