انتصاب مشاور محیط زیستی فرماندار و نقش سازمان های مردم نهاد؛ فرصت ها و تهدید !؟
انتصاب مشاور محیط زیستی فرماندار و نقش سازمان های مردم نهاد؛ فرصت ها و تهدید !؟

شهر اولین ها// ایمان کاهکش : انتصاب مشاور محیط زیستی فرماندار که در برخی شهرستانها  از میان اعضای سازمانهای مردم نهاد و فعالین عرصه محیط زیست صورت گرفت این امیدواری را در بین تسهیلگران این عرصه ایجاد نموده که هنوز هم برخی مدیران با نگرش مثبت به این تشکل های مردمی از بدنه جامعه درصدد […]

شهر اولین ها// ایمان کاهکش : انتصاب مشاور محیط زیستی فرماندار که در برخی شهرستانها  از میان اعضای سازمانهای مردم نهاد و فعالین عرصه محیط زیست صورت گرفت این امیدواری را در بین تسهیلگران این عرصه ایجاد نموده که هنوز هم برخی مدیران با نگرش مثبت به این تشکل های مردمی از بدنه جامعه درصدد جذب بیشتر مشارکتهای مردمی در برنامه های توسعه مدارانه هستند.

تحقق پیشرفت و توسعه جوامع در زمینه های مختلف مستلزم بهره گیری از استعداد و توان و حضور فعالانه مردم و مشارکت آنها در مراحل توسعه است؛در سالهای اخیر و با گسترش فعالیت های انجمن های مردم نهاد محیط زیستی در استان خوزستان جذب حداکثری مشارکت جامعه در برنامه های مختلف این حوزه را شاهد بوده ایم و می توان گفت که افزایش این مشارکت ها در تحقق برنامه های دولت در حوزه محیط زیست اثربخش بوده است.

اقدام ارزشمند استاندار جوان و اندیشه مدار خوزستان مبنی بر لزوم انتصاب مشاورین فرماندار در حوزه محیط زیست موجب شد تا اهمیت هم اندیشی و استفاده از خرد جمعی در امور محیط زیستی شهرستان ها جلوه ای ویژه پیدا کند. آنچه به این تصمیم مهم جنبه اجتماعی بیشتری بخشیده ، انتصاب مشاورین محیط زیستی فرماندار در برخی شهرستانها از جمله شوش و قلعه تل از میان اعضای سازمانهای مردم نهاد و فعالین عرصه محیط زیست بوده است.

مادامی که فعالین محیط زیست و انجمن های مردم نهاد این حوزه بخش زیادی از رسالت فرهنگ سازی و اگاهی بخشی به جامعه در این زمینه را به دوش می کشند ، این گونه انتصابات می تواند به گونه ای در راستای پاسداشت تلاش های انجمن های مردم نهاد باشد. آن جا که در تصمیم گیری های کلان شهری در حوزه محیط زیست نقش سازمانهای مردم نهاد جدی تلقی می گردد و استفاده از خِرد جمعی به واسطه انتصاب مشاور از میان تسهیلگران عرصه محیط زیست صورت می پذیرد. و قطعاٌ این تصمیم می تواند موجبات انگیزه بخشی به سازمان های مردم نهاد در ادامه رسالت فرهنگی و اجتماعی خود در حوزه محیط زیست باشد.

از سویی دیگر و نادیده انگاشتن نقش و حضور سازمانهای مردم نهاد در تصمیم گیری ها نمی تواند اتفاق خوشایندی تلقی گردد. از اینرو اکنون که فرصت استفاده از پتانسیل قابل توجه سازمان هایی که با خاستگاه نیازهای اجتماعی شکل گرفته در کالبد عنوان ” مشاور محیط زیستی فرماندار” فراهم گردیده ؛ امید آن می رود تا مسئولین ذیربط با تغییر رویکرد به سازمان های مردم نهاد و وحدت رویه در انتصابات حوزه محیط زیست به توسعه بخشی مشارکت های مردمی کمک شایانی نمایند.