اهدای تندیس سپاس کمیته امداد حضرت امام (ره ) خوزستان به خیریه زنده یادان احمد ومریم رضابی
اهدای تندیس سپاس کمیته امداد حضرت امام (ره ) خوزستان به خیریه زنده یادان احمد ومریم رضابی
تندیس سپاس کمیته امداد حضرت امام (ره ) خوزستان به خیریه زنده یادان احمد ومریم رضایی اهدا شد.

عصر اولین ها// به پاس قدردانی از فعالیت های موثر خیریه زنده یادان احمد و مریم رضایی در حمایت از اقشار محروم تحت پوشش و همکاریهای مشترک با کمیته امداد امام خمینی(ره)مسجدسلیمان و گسترش فعالیتهای متنوع در حوزه های معیشتی ؛ ایجاد اشتغال ؛ درمان ؛ حمایت از کودکان یتیم و برنامه های آموزشی ؛مهارتی خانوارهای تحت پوشش طی مراسمی با حضور آقای چنانی مدیر امور اجرایی مشارکتهای کمیته امداد استان خوزستان و خانم شکاری رییس واحداکرام ایتام امداداستان خوزستان و آقای منصورنیا مدیر کمیته امداد حضرت امام (ره)مسجدسلیمان که در دفتر خیریه برگزار گردید تندیس سپاس و قدردانی با هدف تجلیل از زحمات صادقانه و مستمرانجام شده به مدیرعامل این خیریه اهدا گردید.