اهمیت بخشی به اتوماسیون اداری، حلقه مفقوده در شهرداری
اهمیت بخشی به اتوماسیون اداری، حلقه مفقوده در شهرداری

شهر اولین ها// به نظر می رسد که دیگر دوره ی درخواستهای کتبی و پوشه های رنگی در دست برای انجام امورات شهری کمتر در شهرهای هزاره سومی مشاهده می شود و سامانه اتوماسیون اداری تا حدود زیادی پاسخگویی به امورات را تسریع بخشیده است. اینکه با حضور در دفتر مدیر یا برخی واحدها با […]

شهر اولین ها// به نظر می رسد که دیگر دوره ی درخواستهای کتبی و پوشه های رنگی در دست برای انجام امورات شهری کمتر در شهرهای هزاره سومی مشاهده می شود و سامانه اتوماسیون اداری تا حدود زیادی پاسخگویی به امورات را تسریع بخشیده است. اینکه با حضور در دفتر مدیر یا برخی واحدها با انبوهی از نامه هایی مواجه شوی که در صورت کم توجهی به آنها امکان مفقود شدنشان نیز وجود داشته باشد از جمله موارد ضعف یک سیستم اداری محسوب می شود.

با توجه به تصمیم دولتها در جلوگیری از اشتباهات محاسباتی و پاسخگوئی سریع دستگاههای دولتی در قبال مردم کشور و دستگاههای نظارتی از سالهای قبل دولتهای مختلف تلاش خود را در زمینه تبدیل عملیات سنتی ادارات به الکترونیکی آغاز نمود و در همین راستا نیزسامانه اتوماسیون اداری راه اندازی گردید.

بدون تردید تبدیل عملیات دستی شهرداری به الکترونیکی و رایانامه ای و اهمیت بخشی به اتوماسیون اداری بهره وری منابع انسانی ،شاخص کارایی و اثربخشی را نیز در بر دارد.تسریع در انجام امورات شهروندان و جلوگیری از هرگونه پیگیری نامه ها و درخواستهای مغایر با ضوابط و مقررات از جمله موارد تأثیرگذار در برآیند اهمیت بخشی به اتوماسیون اداری است. مسآله ای که آنچنان طی سنوات اخیر در شهرداری مسجدسلیمان جدی گرفته نشده و با افزایش مراجعات مردمی و درخواستهای اداری بعضاً موجی از نارضایتی را می توان در چهره آنان مشاهده نمود.

به هرحال امیدواریم که تلاشهای شهردار جدید مسجدسلیمان که این روزها درصدد پیگیری پروژه ها و عمران شهری بوده متوجه اهمیت پایبندی به اتوماسیون اداری شهرداری نیز باشد تا علاوه بر افزایش بهره وری کارکنان و سیستم اداری شهرداری شاهد بهبود کیفی خدمات به شهروندان در این زمینه باشیم.