بازدید فرماندار از اداره آب وفاضلاب مسجدسلیمان + تصاویر
بازدید فرماندار از اداره آب وفاضلاب مسجدسلیمان + تصاویر

سایت خبری شهر اولین ها//پیرومباحث مطرح شده درشورای اداری شهرستان مبنی بربازدیدازدستگاههای اجرایی بدون اطلاع قبلی،بمنظور بررسی وضعیت خدمت رسانی دستگاهها به مردم،فرمانداربه طورسرزده دراداره آب وفاضلاب شهرستان حضوریافت وازنزدیک مشکلات مردم رابررسی کرد؛دراین بازدید فرمانداردرخصوص ضرورت تسریع درارائه خدمت به مردم و تکریم ارباب رجوع تذکراتی را دادسپس چندتن ازارباب رجوع مشکلات خودرابافرماندارمطرح نمودندکه […]

سایت خبری شهر اولین ها//پیرومباحث مطرح شده درشورای اداری شهرستان مبنی بربازدیدازدستگاههای اجرایی بدون اطلاع قبلی،بمنظور بررسی وضعیت خدمت رسانی دستگاهها به مردم،فرمانداربه طورسرزده دراداره آب وفاضلاب شهرستان حضوریافت وازنزدیک مشکلات مردم رابررسی کرد؛دراین بازدید فرمانداردرخصوص ضرورت تسریع درارائه خدمت به مردم و تکریم ارباب رجوع تذکراتی را دادسپس چندتن ازارباب رجوع مشکلات خودرابافرماندارمطرح نمودندکه فرمانداردستورات لازم جهت حل مشکلات ایشان صادرنمود.

بازدید فرماندار از اداره آب وفاضلاب مسجدسلیمان

بازدید فرماندار از اداره آب وفاضلاب مسجدسلیمان

بازدید فرماندار از اداره آب وفاضلاب مسجدسلیمان

بازدید فرماندار از اداره آب وفاضلاب مسجدسلیمان