بازرس خانه مطبوعات یک عنوان فرمایشی و نمایشی شده است
بازرس خانه مطبوعات یک عنوان فرمایشی و نمایشی شده است
با نگاهی به عملکرد خانه مطبوعات طی سال های اخیر می توان پی برد که بازرس در این تشکل صنفی تا حدود زیادی به یک عنوان فرمایشی و نمایشی تبدیل شده است.

عصر اولین ها// ایمان کاهکش: تعبیر نمایشی و فرمایشی بودن عنوان بازرس در خانه مطبوعات از آن جهت قابل ملاحظه است که بسیاری افراد در این جایگاه نتوانسته اند آنگونه که باید به شرح وظایف خود مطابق مفاد اساسنامه عمل کنند. این ترک فعل گاهی اوقات ناشی از عدم اشراف کامل به مفاد اساسنامه است و در پاره ای موارد نیز عبور آگاهانه از اساسنامه برای نیل به اهداف مدنظر …

با نگاهی به کلیات و اهداف مصرح در مفاد اساسنامه خانه مطبوعات که در فصل اول و دوم مورد اشاره قرار گرفته رویکرد این تشکل صنفی با محوریت ارتقای کمی و کیفی مطبوعات حوزه متبوع پایه ریزی گردیده است. از این رو هیأت مدیره و مدیر خانه مطبوعات در این چارچوب برای پیگیری امور و نیل به اهداف مندرج در اساسنامه انتخاب و معرفی می شوند. تا اینجای کار شاید یک رویه معمول و مصطلح را شاهد هستیم اما آن چه تا حدود زیادی مغفول مانده سِمت بازرس خانه مطبوعات است. موضوعی که در ماده ۴۱ اساسنامه خانه مطوبعات به شرح وظایف آن اشاره شده و می توان اذعان نمود برخی عنوان داران این جایگاه در خانه مطبوعات نتوانسته اند یا نخواسته اند عهده دار شایسته ای برای مسئولیت های محوله به خود باشند.

نه از نظارت مستمر بر نحوه مدیریت بر خانه مطبوعات خبری بوده، نه انطباق تصمیمات متخذه هیأت مدیره و مدیر خانه با دستورالعمل ها، اساسنامه و دیگر قوانین موضوعه… از دادن تذکر کتبی بابت تخلفات که بگذریم، شاید آقایان بازرس با نحوه و اصول گزارش دهی به مجمع عمومی را بلد نیستند که اتفاقی اینگونه تاکنون نیفتاده !!! تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده که بماند … زیرا همان برگزاری مجمع عمومی عادی بصورت سالانه هم در بسیاری مواقع آرزوست… در پاره ای موارد هم می بینیم نظارت بازرس در خانه مطبوعات جای خود را به همراهی با دیگر اعضای هیأت مدیره و مدیر خانه برای عدول از اساسنامه و عدم تمکین به قانون می دهد… بعبارتی دیگر وقتی قانون گریزی، قانون می شود !!!

در شرایط کنونی که سطح آگاهی و اندیشه مداری در طبقات مختلف اجتماعی حکمفرما شده، جامعه مطبوعاتی و رسانه ای نیز به حتم در دامنه شمول این تغییر و تحولات قرار می گیرند. این خردمندی می تواند فعل و انفعالات خانه مطبوعات را با دقت بیشتری رصد نموده و هدف غایی داعیه داران پیگیری حقوق مطبوعات و رسانه ها را بصورت شفاف عیان نماید. از این رو انتظار می رود آنان که بعنوان بازرس خانه مطبوعات به فعالیت صنفی در چارچوب یک تشکل می پردازند ضمن آشنایی با ساختار سازمانی و شیوه فعالیت صنفی، در عمل به مسئولیت های پیش گفته جامه ی حداقلی بپوشانند …