برخورد قاطع با عاملین اصلی توزیع و پخش غیرمجاز گونه در حال انقراض گیاهی شهرستان مسجدسلیمان
برخورد قاطع با عاملین اصلی توزیع و پخش غیرمجاز گونه در حال انقراض گیاهی شهرستان مسجدسلیمان

سایت خبری شهر اولین ها// طی گشت و کنترل ماموران اجرایی و یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان در سطح شهرستان با عاملین  اصلی بوته‌کنی و توزیع ، پخش غیرمجاز گونه گیاهی اندش برخورد قاطع بعمل آمد که یک نفر از آنان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی گردید. به گزارش سایت خبری […]

سایت خبری شهر اولین ها// طی گشت و کنترل ماموران اجرایی و یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان در سطح شهرستان با عاملین  اصلی بوته‌کنی و توزیع ، پخش غیرمجاز گونه گیاهی اندش برخورد قاطع بعمل آمد که یک نفر از آنان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی گردید.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، طی ذوزهای اخیر ماموران اجرایی یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهمراه تنی چند از اعضای انجمن نگین ایران زاگرس اقدام به گشت و بازرسی از مناطق مختلف بازار مسجدسلیمان  اقدام نموده که طی آن با عاملین  اصلی بوته‌کنی و توزیع ، پخش غیرمجاز گونه گیاهی اندش برخورد قاطع بعمل آمد که یک نفر از آنان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی گردید.

متأسفانه همه ساله با شروع فصل بهار و رویش گیاهان مرتعی، افراد سودجو با دستبرد به طبیعت و برداشت بیرویه از گیاهان مرتعی اقدام به تخریب طبیعت نموده و گونه های گیاهی را با خطر انقراض روبه رو می کنند. از این رو با توجه به اینکه بوته کنی و مشارکت در امر تهیه، انتقال و توزیع گونه های گیاهی نادر تخلف محسوب می شود با متخلفان این امر برابر مقررات از طریق مراجع قضایی برخورد قانونی می شود که در این رابطه یک  متخلف دستگیر و برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.