برنامه تولد درختی در روستای پاگچ لهبری مسجدسلیمان
برنامه تولد درختی در روستای پاگچ لهبری مسجدسلیمان
برنامه تولد درختی در روستای پاگچ لهبری مسجدسلیمان برگزار شد.

به همت جمعی از فعالین محیط زیست برنامه کاشت نهال تولد در روستای پاگچ لهبری حومه شهرستان مسجدسلیمان برگزار شد.