برگزاری جشن جبهه خدمت درمسجدسلیمان + تصاویر
برگزاری جشن جبهه خدمت درمسجدسلیمان + تصاویر

شهر اولین ها// محمدرضا قاسمی:باپیام دکترمحسن رضایی و به همت موسسه خیریه زنده یاداحمدرضایی ، برگزاری جشن جبهه خدمت درمسجدسلیمان برگزار گردید. – به همت موسسه خیریه زنده یاداحمدرضایی ومقارن باهفته دفاع مقدس جشن جبهه خدمت  درشهرستان مسجدسلیمان برگزارشد.دراین مراسم که به همت خیریه زنده یاداحمدرضایی وباحضورخانواده های تحت پوشش درسالن اجتماعات نفت باحضورظاهری نماینده […]

شهر اولین ها// محمدرضا قاسمی:باپیام دکترمحسن رضایی و به همت موسسه خیریه زنده یاداحمدرضایی ، برگزاری جشن جبهه خدمت درمسجدسلیمان برگزار گردید.

– به همت موسسه خیریه زنده یاداحمدرضایی ومقارن باهفته دفاع مقدس جشن جبهه خدمت  درشهرستان مسجدسلیمان برگزارشد.دراین مراسم که به همت خیریه زنده یاداحمدرضایی وباحضورخانواده های تحت پوشش درسالن اجتماعات نفت باحضورظاهری نماینده مردم مسجدسلیمان،لالی،اندیکاوهفتکل،دکترشریف اسدی قائم مقام ستادتخصصی مجمع تشخیص مصلحت،دکتربیژن کیانی مشاوردبیرمجمع تشخیص وجمعی ازمدیران محلی واستانی برگزارشدبرنامه های متنوع موسیقی وطنزاجرا و۱۲۰۰کودک یتیم ونیازمندهدایای متنوع سال تحصیلی خودرادریافت نمودند.دراین برنامه که بعلت تقارن باهفته دفاع مقدس ومدیریت موسسه خیریه توسط دکترمحسن رضایی جشن جبهه خدمت نام گرفت ابتدا محمدرضا مکوندی مدیرعامل موسسه خیریه باعرض خیرمقدم به حضاربه شمه ای ازفعالیتهای این موسسه اشاره کردوگفت;اکنون خیریه زنده یاداحمدرضایی بابرخورداری از۲۴ کمیته کارشناسی درحوزه های مختلف مددکاری،مشاوره،روانشناسی،حرفه آموزی واشتغال ،آموزش،درمان و…درچهارشهرستان مسجدسلیمان، لالی،اندیکا وهفتکل  جامعه ۱۲۰۰خانواری مددجویان راتحت پوشش داردوازفعالترین موسسات خیریه درسطح کشورمحسوب میشوددکترشریف اسدی قائم مقام ستادتخصص مجمع تشخیص مصلحت ورییس هیات مدیره  موسسه خیریه احمدرضایی نیزباابلاغ پیام تبربک دکترمحسن رضایی بمناسبت سالتحصیلی جدید ابراز امیدواری نمودندبه همت موسسه خیریه صدها کودک نیازمند ولی مستعدتحت پوشش بتوان درسال تحصیلی جدیدمدارج رشدوترقی راهرچه بهتربه امیدفردایی بهترطی نمایند.دکتراسدی بااشاره به پیگیری مشکلات مختلف شهرستان های مسجدسلیمان،لالی،اندیکا وهفتکل توسط دکترحاج محسن رضایی ابرازامیدواری نمودندوضعیت اشتغال دراین مناطق بهبودیافته ودرمحرومیت زدایی ازاین مناطق تسریع گردد.ظاهری نماینده مردم مسجدسلیمان لالی اندیکا وهفتکل با اشاره به نقش موثرخیریه زنده یاداحمدرضایی درحمایت های فرهنگی اموزشی معیشتی ازصدهاخانواده ابرازامیدواری نمودند باهماهنگی خوبی که دراین شهرستان ها وجودداردوطرحها وپروژه های مختلف وحمایت دکترمحسن رضایی خدمات شایسته ای به مردم محروم این مناطق انجام گیردوی همچنین برضرورت حمایت همه دستگاههای دولتی ازاین تشکل مردمنهاد تاکیدنمودند.منوچهرقاسمی رییس آموزش وپرورش مسجدسلیمان نیزپیرامون نحوه ارتباط  اولیا بامدارس صحبت نمودندوفعالیت های خیریه احمدرضایی رادرراستای اهداف وزرات آموزش وپرورش ارزیابی نمودندوافزودند:مابایداعتمادبنفس وخودباوری رادرفرزندان تحت پوشش تقویت کنیم.درادامه این مراسم  توزیع هدایای سالتحصیلی خیر یه زنده یاداحمدرضایی شامل کیف وست کامل نوشت افزار بین ۱۲۰۰کودک محروم  آغازوبصورت نمادین تعدادی ازفرزندان موسسه هدایای خودرازمسوولان شرکت کننده دریافت نمودند

۴۲۵۴۲۶۷۷۰_۱۲۵۰۰۶ ۴۲۶۲۱۶۲۱۳_۷۳۴۸۸ ۴۲۶۳۲۴۸۴۴_۷۳۶۰۴ ۴۲۵۶۲۶۹۹۵_۱۰۸۴۳۹ ۴۲۵۶۱۸۱۸۶_۱۰۸۸۷۱ ۴۲۵۷۰۶۰۳۴_۱۰۹۴۱۲