برگزاری جلسه حرفه آموزی واشتغال درخیریه زنده یاداحمدرضایی مسجدسلیمان
برگزاری جلسه حرفه آموزی واشتغال درخیریه زنده یاداحمدرضایی مسجدسلیمان

شهر اولین ها// جلسه هدف گذاری سال ۹۶بعنوان فعالیت درحوزه حرفه آموزی واشتغال خانوارهای تحت پوشش موسسه خیریه باحضورامرایی رییس صندوق کارآفرینی استان،نصیری رییس دفترنماینده شهرستان،یوسفی رییس فنی وحرفه ای،دکتردوستی خواه ومهندس حبیبی ازجهادکشاورزی،حسین پورمسئول بسیج سازندگی سپاه، مکوندی مدیرعامل این خیریه برگزارشد. به گزارش شهر اولین ها، دراین جلسه مکوندی مدیرعامل موسسه خیریه زنده […]

شهر اولین ها// جلسه هدف گذاری سال ۹۶بعنوان فعالیت درحوزه حرفه آموزی واشتغال خانوارهای تحت پوشش موسسه خیریه باحضورامرایی رییس صندوق کارآفرینی استان،نصیری رییس دفترنماینده شهرستان،یوسفی رییس فنی وحرفه ای،دکتردوستی خواه ومهندس حبیبی ازجهادکشاورزی،حسین پورمسئول بسیج سازندگی سپاه، مکوندی مدیرعامل این خیریه برگزارشد.

به گزارش شهر اولین ها، دراین جلسه مکوندی مدیرعامل موسسه خیریه زنده یاداحمدرضایی برهدف گذاری سال۹۶برای حرفه ای آموزی حداقل سیصد سرپرست خانوارخبرداد.وافزود;تامین تسهیلات خوداشتغالی برای مددجویان دارای حرفه ازدیگربرنامه های این نهاد خیریه است .امرایی رییس صندوق کارآفرینی استان خوزستان ازچگونگی حمایت های این صندوق از طرحهای اشتغال زا وکارآفرین خبردادوگفت موسسه خیریه می تواندباحمایت این صندوق بصورت پشتیبان یامسقیم اشتغال آفرینی وازتسهیلات این صندوق بهره مندشود وی ازآمادگی این صندوق برای همکاری درحوزه کلرآفرینی واشتغال خبردادند.نصیری مسوول دفترنماینده شهرستان نیزباتشکر ازبرنامه های متنوع خیریه زنده یاداحمدرضایی درحوزه محرومیت زدایی وباتاکیدبرتعامل بین بخشی باهدف آموزش و ایجاداشتغال گفت;ازجمله طرحهای اشتغالزا می تواندبه ایجادبازارچه خوداشتغالی باتکیه برصنایع ومحصولات محلی اشاره کرد.خانم دکتردوستی خواه وخانم مهندس دهناشی ازبرنامه های آموزشی جهاد کشاورزی درحرفه آموزی مددجویان روستایی خبردادند.یوسفی رییس اداره فنی وحرفه ای ازثبت نام مددجویان خودسرپرست این نهادخیریه دربیش ازده رشته فنی وحرفه ای باهدف آموزش مددجویان فاقدمهارت خبردادندوباتوجه به ثبت نام دهها بانوی خودسرپرست برای شرکت دراین دوره ها مقررشدازهفته آتی پذیرش وثبت نام این عزیزان آغازگردد.حسین پورمسئول بسیج سازندگی شهرستان گفت;این نهاداماده همکاری پرداخت تسهیلات خوداشتغالی به بانوان خودسرپرست دارای مهارت فنی درحوزه مشاغل خانگی است.گفتنی است موسسه خیریه زنده یاداحمدرضایی یاپوشش حمایتی ازصدها خانواده بامدیریت دکترمحسن رضایی درحوزه توان افزایی اقشارمحروم فعالیت دارد.