برگزاری دوره آموزشی آشنایی با پوشش گیاهی بومی در کارخانه سیمان کارون
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با پوشش گیاهی بومی در کارخانه سیمان کارون
دوره آموزشی آشنایی با پوشش گیاهی بومی منطقه مسجدسلیمان در کارخانه سیمان کارون برگزار شد.

دوره آموزشی آشنایی با پوشش گیاهی بومی منطقه مسجدسلیمان در کارخانه سیمان کارون برگزار شد.
به گزارش عصر اولین ها، دوره آشنایی با پوشش گیاهی بومی منطقه مسجدسلیمان ویژه کارکنان کارخانه سیمان کارون با حضور دکتر دیناروند رییس بخش جنگل ها و مراتع مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان برگزار شد. در این دوره آموزشی کارکنان کارخانه سیمان کارون با انواع پوشش گیاهی بومی منطقه، نواحی رویشی و پوشش مرتعی اینا شدند.

در این دوره همچنین به انواع عوارض طبيعي ، پوشش گياهي متغيّر ومتفاوت، اقلیم خشك و نيمه خشك مسجدسلیمان اشاره شد. همچنین ميانگين بارندگي منطقه و تغييرات بارندگي ساليانه نیز مطرح گردید و تفاوتهاي آب وهوائي که منجر به تنوّع پوشش گياهي گرديده مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر این عنوان گردید که جوامع نباتي و استپ هاي علفي، بوته اي و جنگلهای تنک نیز در منطقه رویش دارند.