برگزاری همايش جهادگران فاطمی و انتخابات شورای جهادگران شرق اهواز
برگزاری همايش جهادگران فاطمی و انتخابات شورای جهادگران شرق اهواز
همايش جهادگران فاطمی و انتخابات شورای جهادگران شرق اهواز برگزار شد.

همايش جهادگران فاطمی و انتخابات شورای جهادگران شرق اهواز برگزار شد.

به گزارش عصر اولین ها، همايش جهادگران فاطمی و انتخابات شورای جهاد گران شرق اهواز با حضور توکلی مسئول سازندگی ناحيه امام علی(ع) و صلواتی مسئول قرارگاه منطقه ای برگزار گردید.
در این انتخابات ستار کعب عمیر فرمانده پایگاه مقاومت بسیج حرم علی ابن مهزیار
بعنوان عضو هیئت رئیسه شورای جهادی شرق اهواز انتخاب شد. وی پیش از این در جشنواره مالک اشتر بعنوان موفق ترین فرمانده معرفی گردید.