برگزاری همایش جهادگران فاطمی و انتخابات شورای جهادگران شرق اهواز
برگزاری همایش جهادگران فاطمی و انتخابات شورای جهادگران شرق اهواز
همايش جهادگران فاطمی و انتخابات شورای جهادگران شرق اهواز برگزار شد.

همایش جهادگران فاطمی و انتخابات شورای جهادگران شرق اهواز برگزار شد.

به گزارش عصر اولین ها، همایش جهادگران فاطمی و انتخابات شورای جهاد گران شرق اهواز با حضور توکلی مسئول سازندگی ناحیه امام علی(ع) و صلواتی مسئول قرارگاه منطقه ای برگزار گردید.
در این انتخابات ستار کعب عمیر فرمانده پایگاه مقاومت بسیج حرم علی ابن مهزیار
بعنوان عضو هیئت رئیسه شورای جهادی شرق اهواز انتخاب شد. وی پیش از این در جشنواره مالک اشتر بعنوان موفق ترین فرمانده معرفی گردید.