تاکید بر شکایت از عوامل تبدیل سفر عادی به «سوژه جنگ روانی و تشویش اذهان»
تاکید بر شکایت از عوامل تبدیل سفر عادی به «سوژه جنگ روانی و تشویش اذهان»
استاندار سابق خوزستان ضمن تاکید بر حضور خود در تهران ، از تبدیل سفر عادی خودبه امارات به دستمایه «سوژه جنگ روانی و تشویش اذهان» برخی رسانه ها، انتقاد کرد.

او اعلام کرد که این هفته در دفتر کار خود در اهواز ، حضور خواهد شد.

شریعتی سفر خود را یک سفر عادی کاری چند روزه توصیف و تاکید کرد از آنها که این سفر را به «سوژه موضوع جنگ روانی و تشویش اذهان» تبدیل کردند به دستگاه قضایی شکایت خواهد کرد.