تصاویر سیل در دزفول
تصاویر سیل در دزفول

سایت خبری شهر اولین ها// به دنبال بارش باران شدید در شمال خوزستان و استان لرستان به خصوص در شهرستان دزفول، رودخانه دز طغیان کرده و اکنون بخش هایی از شهر دزفول که در کنار این رودخانه قرار دارند، به زیر آب رفته اند.

سایت خبری شهر اولین ها// به دنبال بارش باران شدید در شمال خوزستان و استان لرستان به خصوص در شهرستان دزفول، رودخانه دز طغیان کرده و اکنون بخش هایی از شهر دزفول که در کنار این رودخانه قرار دارند، به زیر آب رفته اند.