تقدير از رئيس زندان مسجدسلیمان براي اجراي فعاليت هاي زيست محيطي
تقدير از رئيس زندان مسجدسلیمان براي اجراي فعاليت هاي زيست محيطي

شهر اولین ها//رئيس اداره حفاظت محيط زيست و آموزش و پرورش مسجدسلیمان با اهداء لوح تقديري به آقاي زارع رئيس زندان شهرستان مسجدسليمان به واسطه فعاليت هاي ارزشمند ايشان در حوزه آموزش و محيط زيست تقدير كردند. بهروز نجاتي رئيس اداره حفاظت محيط زيست ضمن قدرداني از رئيس زندان شهرستان مسجدسلیمان جهت همكاري هاي نزديك […]

شهر اولین ها//رئيس اداره حفاظت محيط زيست و آموزش و پرورش مسجدسلیمان با اهداء لوح تقديري به آقاي زارع رئيس زندان شهرستان مسجدسليمان به واسطه فعاليت هاي ارزشمند ايشان در حوزه آموزش و محيط زيست تقدير كردند.

بهروز نجاتي رئيس اداره حفاظت محيط زيست ضمن قدرداني از رئيس زندان شهرستان مسجدسلیمان جهت همكاري هاي نزديك با اداره محيط زيست و آموزش و پروش به جهت در اختيار قراردادن زندانيان براي اجراي فعاليت هاي زيست محيطي و بهسازي و رنگ آميزي مدارس گفت: حفاظت از محيط زيست يك وظيفه همگاني است و در موضوع حفاظت از محيط زيست تنها يك سازمان و نهاد مسئول نيست، بلكه تمامي افراد جامعه در اين موضوع مسئوليت دارند.