توسعه پایدار شهری مسجدسلیمان در گرو تحقق حقوق شهروندی
توسعه پایدار شهری مسجدسلیمان در گرو تحقق حقوق شهروندی

عصر اولین ها//سلیمان کریمی شهنی فعال اجتماعی و سیاسی مسجدسلیمان در مطلب ارسالی با عنوان” توسعه شهری پایدار مسجدسلیمان در گرو تحقق حقوق شهروندی” اینگونه نوشت: وضعیت کنونی شهرستان مسجدسلیمان نشان می دهد که طی سال های گذشته آن گونه که می بایست این شهر در مسیر توسعه قرار نگرفته است. باید اشاره نمود که […]

عصر اولین ها//سلیمان کریمی شهنی فعال اجتماعی و سیاسی مسجدسلیمان در مطلب ارسالی با عنوان” توسعه شهری پایدار مسجدسلیمان در گرو تحقق حقوق شهروندی” اینگونه نوشت:

وضعیت کنونی شهرستان مسجدسلیمان نشان می دهد که طی سال های گذشته آن گونه که می بایست این شهر در مسیر توسعه قرار نگرفته است. باید اشاره نمود که انسان همواره از محورهای اصلی توسعه پایدار بوده و محوریت قرار دادن آن و افزایش سطح توانمندی شهروندان در زمینه های مختلف زمینه های توسعه پایدار می شود. پس این موضوع مهم با تحقق حقوق شهروندی امکان پذیر خواهد بود.

بدون تردید جامعه شهروندی از ظرفیت های مختلفی برخوردار است و در تصمیم گیری های تخصصی شهری این مقوله پراهمیت تر جلوه نموده است. درک صحیح شهروندان از حقوق اولیه و طبیعی خود می تواند سنگ بنای توسعه باشد. آموزش ها و فرهنگ سازی بیشتر در این خصوص می تواند به آشنایی بیشتر شهروندان نسبت به مسئولیت ها و وظایف خود در قبال یکدیگر، شهر و مسئولین منجر شود. از سوی دیگر مسئولین و مدیران شهری نیز از بازخوردهای شکوفایی این ظرفیت های اجتماعی بهره مند خواهند شد. 

ناگفته پیداست که اعضای شورای شهر و بسیاری مدیران شهری در بسیاری زمینه ها از تخصص و دانش کافی برخوردار نیستند. علاوه بر این پراکندگی حوزه مدیریت و شرح وظایف مسئولین فرصت مطالعه و پیگیری برخی موضوعات را از آنان خواهد گرفت. این موضوع نیازمند مشارکت پذیری از شهروندان در فرآیند تصمیم گیری در حوزه های مختلف است. علاوه بر آن عملکرد موفق مدیران و انجام اقدامات و پیگیری ها در ادامه ی تعامل دوسویه با شهروندان و استفاده از نظر تخصصی توام با راهکارها و پیشنهادات ارائه شده خواهد بود.

در سال های پیش رو آموزش صحیح مسئولیت های اجتماعی و تأمین حقوق شهروندی در مسجدسلیمان یک امر ضروری تلقی می گردد. جامعه کنونی نیز علاقمند به تحقق اهداف و برنامه های مدنظر از طریق انتقال به مسئولین و پیگیری آن ها می باشد. بنابراین رویکرد اجتماعی مداری مسئولین و بهره مندی از مشارکت شهروندان خود بخش عمده ای از چشم انداز توسعه را ترسیم نموده و بخش دیگر از طریق تأمین منابع و اجرا محقق می شود تا توسعه پایدار در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، شهری و … ایجاد شود.

  • نویسنده : سلیمان کریمی شهنی