جایگاه جوانان متخصص و بومی مسجدسلیمان در میان فرصت های شغلی شهرستان کجاست؟
جایگاه جوانان متخصص و بومی مسجدسلیمان در میان فرصت های شغلی شهرستان کجاست؟

شهر اولین ها// مسجدسلیمان از دیرباز زمینه ساز رشد و معرفی جوانان متخصص، متعهد و کارآمدی به جامعه فنی و مهندسی کشور بوده است که بهره گیری از توانمندی آنان نقش موثری در پیشبرد اهداف سازمانی نهادها داشته است. موضوعی که بعضاً در این شهرستان و توسط مدیران نادیده انگاشه شده و موجب حضور افراد […]

شهر اولین ها// مسجدسلیمان از دیرباز زمینه ساز رشد و معرفی جوانان متخصص، متعهد و کارآمدی به جامعه فنی و مهندسی کشور بوده است که بهره گیری از توانمندی آنان نقش موثری در پیشبرد اهداف سازمانی نهادها داشته است. موضوعی که بعضاً در این شهرستان و توسط مدیران نادیده انگاشه شده و موجب حضور افراد غیربومی در برخی فرصتهای شغلی ایجاد شده گردیده است.

به گزارش شهر اولین ها، موج مهاجرت اغلب جوانان نخبه و توانمند مسجدسلیمانی به دیگر شهرها و حتی حضور آنان در جایگاههای شغلی سایر استانها موجب شده تا شهر اولین ها از بکارگیری چنین سرمایه های انسانی غنی و متخصص محروم بماند. از سوی دیگر بکارگیری کارشناسان غیربومی در برخی نهادها، ادارات و فرصت های شغلی بوجود آمده طی سنوات اخیر نارضایتی زیادی را در جمع نخبگان و جامعه مهندسی شهرستان ایجاد نموده است. علیرغم این مسئولین شهرستان و حتی استانی همواره بر بکارگیری نیروهای بومی در نقاط مختلف شهرستان تأکید نموده اند.

شنیده ها حاکی از آن است پس از انجام عملیات تحویل موقت پروژه پارک موزه برق تمبی و پارک موزه صنعت نفت مسجدسلیمان در منطقه بی بیان که طی ماههای آتی انجام خواهد گرفت، نیروهای بومی و متخصص در این محل ها به کار گرفته خواهند شد. هر چند که تاکنون خبر یا فراخوانی در خصوص جذب نیرو در ارتباط با این پارک موزه ها منتشر نشده اما دیر یا زود نیروهای با تخصص مورد نیاز در این خصوص جذب خواهند شد. باید اشاره داشت که اتمام پروژه هایی از این قبیل و بهره برداری از آن ها عمدتاً به همت جوانان بومی و متخصص مسجدسلیمان صورت گرفته و تلاش آنان در جهت اجرای مطلوب و با سطح کیفی قابل قبول ارزشمند بوده است. از اینرو نادیده انگاری آنان و چشم پوشی از چنین عواملی که از فازهای ابتدایی پروژه تا مرحله بهره برداری حضور داشته اند نمی تواند اقدام شایسته ای باشد.

امیدواریم تا مجموعه مدیریتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و بطور ویژه مدیرعامل آن ضمن توجه به این مقوله و با در نظر گرفتن ضوابط و مشخصه های شایسته سالاری در خصوص جذب نیروهای مورد نیاز در دو پارک موزه شهرستان، تصمیماتی مبتنی بر منطق و اصول اتخاذ نمایند.