جنایات آل سعود و خاطره ای از سردار اسعد بختیاری
جنایات آل سعود و خاطره ای از سردار اسعد بختیاری

سایت خبری شهر اولین ها/لهراسب قلی پور لوائی : آل سعود بازتوليد آل سفيان در دگرديسي نيازهاي استعمار به دست نشانده اي نو و کاملاً لجام پذير بود. اين سلسله از همان آغاز تأسيس، اثبات کرد که مانع پي بردن به ذات حقيقي اسلام است. باور عميق مسلمانان را دگر انديشي در اسلام پنداشت. هر […]

سایت خبری شهر اولین ها/لهراسب قلی پور لوائی : آل سعود بازتوليد آل سفيان در دگرديسي نيازهاي استعمار به دست نشانده اي نو و کاملاً لجام پذير بود. اين سلسله از همان آغاز تأسيس، اثبات کرد که مانع پي بردن به ذات حقيقي اسلام است. باور عميق مسلمانان را دگر انديشي در اسلام پنداشت. هر قرائتي غير از القائات مفتي هاي جنون زده ي وهابي را، الحاد تعريف کرد. کوچکترين مداراي مذهبي را – نه تنها نسبت به باورداشت تشيع – که نسبت به اعتقادات چهارگانه تسنن نیز روا ننمود.

در حاليکه مدعي مبارزه با شرک بود در نهاد خود به نام مذهب شرکي شوم را پرورش مي داد که مدافع اعتقادات واپس گرايانه ي الحادي اين دوده بود. انجام فرايض ديني و مناسک بر پايه ي دستورات پيامبر اسلام(ص) را بدعت گرايي ناميد، هنگام اجراي مناسک، مجادله ي مذهبي را جايگزين مداراي مذهبي کرد.

با اين تفاصيل اما؛ روحانيون و مديران کارواني کشورهاي گوناگون، براي اينکه خللي در انجام آئين حج پديد نيايد، تا آنجا که ممکن بود با مسامحه از کنار سخت گيري هاي الحادي و نژاد پرستي هاي مذهبي آل سعود گذشتند. اين اغماض؛ آل سعود را در تحميل مضايق، فشارهاي مرگ بار و کشتارهاي مذهبي، جرّي تر کرد تا آن جا که اوج فجايع را در حج امسال بر جهان اسلام تحميل کرد و نه تنها قلوب مسلمانان که جامعه بشري را نيز متأثر نمود. بشريت؛ بر بي کفايتي اعمال شده در حريم امن الهي، به ديده ي بهت و حيرت نگريست.

ما ايرانيان که انباشتي از فجايع وهابيت داريم، اين داغ را فراموش نمي کنيم و اين جرثومه ي فساد و تباهي را بابت اين حماقت ادب خواهيم نمود. تأکيد مي شود؛ آل سعود يادش باشد ما اين جنايت را حتماً پاسخ مي دهيم.

براي يادآوري کينه توزي هاي کهنه ي آل سعود، اين خاطره ي جعفرقلي خان بختياري (سردار اسعد سوم) که ۹۰ سال پيش نوشته شده است نقل مي گردد:

«دو روز قبل تلگرافي از مدينه طيبه رسيد از سادات آنجا، خطاب به شاه و علما که يک ماه است در محاصره وهابي هستيم. به گنبد مطهر حضرت رسول(ص) گلوله زدند. مسجد حضرت حمزه را خراب کردند. آب و نان را به روي ما بسته اند. به ما گفته اند که بايد بگوييم «لا اله اله الله» و اگر اضافه نماييم قتل عام خواهيم شد و ايضاً گفته اند تا بت هاي شما را در هم نشکنيم راحت نخواهيم شد. قصد بت ها قبر حضرت رسول(ص) و مصاحبين حضرت است و به ما گفته اند شما مشرک و کافر هستيد. بالاخره با تمام قوا تا آخرين نفس جنگ و دفاع مي نماييم. اگر مدينه را تسخير کردند قبر حضرت را چنانچه يکصد و ده سال قبل اجداد اين طايفه خراب کردند خراب کنند و شما مسلمان هاي دنيا به ما کمک نکنيد در روز قيامت جواب خدا و پيغمبر اکرم را چه خواهيد داد… به خاطر بي احترامي ابن سعود يک روز هم در تمام ايران تعطيل عمومي شد، بيرق ها را به حال عزا پايين آوردند».

منبع:
کتاب خاطرات سردار اسعد بختياري، جعفرقلي خان سردار بهادر، به کوشش ايرج افشار، انتشارات اساطير، چاپ سوم ۱۳۹۲ ، صص ۱۵۹ و ۱۶۰.

مرجع:ایبنانیوز