حلقه گمشده در اجرای صحیح طرح پسماند استان چیست؟‌
حلقه گمشده در اجرای صحیح طرح پسماند استان چیست؟‌
نقدی بر اجرای خوزستان پاکیزه حلقه گمشده در اجرای صحیح پسماند استان چیست؟‌ آیا طرح اجرای طرح خوزستان پاکیزه راه درمان است یا مرحمی بر زخم چرکین ۳۰ ساله پسماند استان است؟

عصر اولین ها// نقدی بر اجرای خوزستان پاکیزه حلقه گمشده در اجرای صحیح پسماند استان چیست؟‌
آیا طرح اجرای طرح خوزستان پاکیزه راه درمان است یا مرحمی بر زخم چرکین ۳۰ ساله پسماند استان است؟
همه واقفیم یکی از مشکلات استان بخصوص کلان شهر اهواز و کارون بحث دپوی زباله در اکثر نقاط علل الخصوص ورودی های اهواز کارون باوی حمیدیه ملاثانی ابادان خرمشهرو….. می باشد در حالی که غیر از استان ما ده کیلومتری قبل از هر شهری دارای مبلمان صحیح ، پوشش گیاهی مناسب میباشد در حالیکه استان خوزستان که زمانی سنبل زیبایی کشور تلقی میگردید مملو از زباله نخاله است در چند سال اخیر شاهد اجرای خوزستان پاکیزه هستیم و می بایست زباله و نخاله چندین ماه دپوی شده را ماست مالی کرد و دوباره روز از نو و روزی از نوع ما بارها شاهد شکایت از عوامل ایجاد آلودگی ها بوده ایم ولی متاسفانه یا عوامل آلودگی تبریه شده و یا مجازانی که برای عواملین در نظر گرفته شده بسیار جزیی بوده است پس مشکل کجاست ؟‌ مشکل در نبود ساز و ساختار در مدیریت پسماند استان است و می بایست چاره ای برای حل این موضوع نمود و با این ساختار کنونی اگر هرروز هم روز خوزستان پاکیزه باشد دردی را درمان نخواهد نمود ، با ایجاد اصلاح سیستم حمل پسماند، ایجاد بازنگری در قوانین مدیریت پسماند برخورد با دستگاههای که در بحث مدیریت پسماند به وظایف قانونی خود عمل نمیکنند میتواند تا حدودی گره گشا باشد باشد به جای خوزستان پاکیزه طرح عملی و علمی با حضور صاحبان اندیشه اساتید دانشگاهها شرکت های دانش بنیان به صورت اصولی و بنیانی طراحی و اجرایی گردد
خوزستان پاکیزه ارزوی ماست
فعال محیط زیست و اجتماعی کارون
نواصری