حکایت هیأت تصمیم گیری روستای بی بی سلیمان… !؟
حکایت هیأت تصمیم گیری روستای بی بی سلیمان… !؟

سایت خبری شهر اولین ها// صادق مرادی : با نظر بزرگان روشن ضمیر منطقه مقرر شد انتخاباتی جهت انتخاب هیات تصمیم گیری جدید روستای بی بی سلیمان برگزار شود.دراین انتخابات یازده نفربا رای مردم برگزیده شدندتادرطول پنج سال، باصرف مالیات دریافتی از مردم روستا درقالب گوسفند و دیگر چهارپایان اهلی و برخی کمک هایی که […]

سایت خبری شهر اولین ها// صادق مرادی : با نظر بزرگان روشن ضمیر منطقه مقرر شد انتخاباتی جهت انتخاب هیات تصمیم گیری جدید روستای بی بی سلیمان برگزار شود.دراین انتخابات یازده نفربا رای مردم برگزیده شدندتادرطول پنج سال، باصرف مالیات دریافتی از مردم روستا درقالب گوسفند و دیگر چهارپایان اهلی و برخی کمک هایی که از بزرگان منطقه دریافت می کردند به حل مشکلات بیشمار روستای بی بی سلیمان بپردازند.
از همان ابتدا هیات تصمیم گیرنده درانتخاب رییس هیات و روستایار دچار اختلاف گردید؛شکاف عمیقی بین هیات ایجادو همین مسایل باعث شدتاروستا مدتها با سرپرست روستایاری اداره شود.یک نفر هم که به عنوان مسیول احداث راه و سنگفرش خیابانهای روستا انتخاب شده بود فردی مطیع و بی اراده بود که تنها خیابانهایی رو مرمت می کردکه از بالا به  او دیکته می شد.مالیات ها افزایش یافت و معابر و بوستان ها رو به ویرانی گذاشت.هرکس هم به اقدامات هیات اعتراض می کردبا جواب دندان شکن و کوبنده آنها مواجه می شد.
مدتها گذشت اما هیچ خبری از اقدامات سازنده و مفیدی که این یازده نفر قولش را داده بودندنشدکه نشد.
آبدارچی دفتر هیات پیرمرد زحمت کشی بود که علاوه بر رتق و فتق امور و نظافت دفتر،مسیول نگهداری از گوسفندانی بودکه به عنوان مالیات از روستاییان گرفته شده بود.”حافظ عیدی نوروز” یا همان  “عمو عیدی نوروز”، پس از  چهل سال خدمت صادقانه در این اداره امسال باز نشسته شد.
کارکنان روستایاری می گفتند هیاتهای قبلی مقداری از شیر و کره و قره قوروت و کشکی  که از گوسفندان تهیه می شد را به عنوان پاداش پایان سال به کارکنان دفتر هیات می دادنداما این دوره نه تنها خبری از این پاداش نبود بلکه حقوق ماهیانه و عیدی کارکنان هم مدتها بود که به موقع پرداخت نمی شد.
درعوض  امسال هم مثل سال گذشته پیش از فرارسیدن عید بلکم یک هفته مانده به آن،دویست وبیست راس گوسفندی که درآغل های هیات بودرابه عنوان حق الجلوس به میزان مساوی بین یازده نفرشان تفسیم کردند تا خدای ناکرده  خانواده شان ازخرید عیدمحروم نشوند.
از سوی دیگر گفته می شدروستایار و یکی از اعضای هیات با فروش چند راس گوسفند درصدد سفر به یکی از ییلاق های خوش آب و هوا و خوشگذرانی در آنجا هستند.
و این درحالی بود که مزد چهل سال خدمت صادقانه “عمو حافظ عیدی نوروز” چیزی جز بی اعتنایی و کم لطفی هیات تصمیم گیرنده  نبود.
هرچند طفلک “عیدی نوروز” درفکر مادیات و این تشکرهای خشک وخالی نبود اما این موضوع درکنار کم کاری هیات درحل مشکلات بیشمارمنطقه، سوالی رادر ذهن  ساکنان  روستای بی بی سلیمان-مردمی که نه حق اعتراض داشتند و نه امیدی به آینده-بوجود آورد.وآن سوال این  بود:آیا می شود رای خود را از هیات تصمیم گیری پس بگیریم؟!