خــلع یـــد ۸هـــڪتار از اراضـی منــطقه حــفاظت شده میشــداغ
خــلع یـــد ۸هـــڪتار از اراضـی منــطقه حــفاظت شده میشــداغ
۸هـــڪتار از اراضـی منــطقه حــفاظت شده میشــداغ خلع ید شد.

بــه گــزارش عصر اولین ها به نقل از روابــط عمــومی اداره ڪل حفاظت محیط زیست خوزستان-سیدمهدی نژادحسینی رییس اداره حفـاظت محیط زیست شهرستان دشت آزادگـان اظهـار داشت: در راســتای جــلوگیــری از تخریب و تصرف در مناطق حــفاظت شده این شهــرستان یڪ فقره پــرونده تخــریب و تــصرف ڪه از مهــرماه ۹۹ تشڪیل پرونده شده بود و مــتخلـف تخریب و تصــرف با تخــریب۸هــڪتار و شخم و ڪشت گــندم دیم در منطقه موسوم به (نبعه شریعات) اقدام به این عمــل شد.
نژاد حسینی افزود. هــر ڱونه دخــل و تصــرف در منــاطق تحت مــدیریت این ســازمان غیــرقانونی بوده و این اداره با تمـام تــوان جــلوی مخــربین طبیعــت ایستاده است. لازم به ذڪر است پس از صــدور حــڪم دادســتانی مبنی بر خــلع ید زمین و ۶ماه حــبس تعزیری متخلف اراضی به زنــدان انتــقال داده شــد .و زمین مــورد نــظر طی دستــور قــاضی پرونده محترم شعبه۱۰۱ دادگاه ڪیفری شهــرستان دشت آزادگــان با حــضور این اداره و متخلف تخریب و ڪلانتری۱۳ بســتان از متخلــف خلع یــد و صورتجلــسه فی مابین امضــا گــردید.