دادستان مسجدسلیمان پیشگام در نظارت و پیگیری حقوق عامه
دادستان مسجدسلیمان پیشگام در نظارت و پیگیری حقوق عامه

اقدامات بن سعید دادستان مسجدسلیمان که در راستای حفظ حقوق عامه از طریق تذکر یا اخطار به شخص یا دستگاه صورت می پذیرد از جمله تدابیر پیشگیرانه ای است که به کاهش ترک فعل مدیران و جلوگیری از آسیب به حقوق شهروندان می انجامد. بدون شک حساسیت برخی مسئولین مسجدسلیمان در جلب میزان رضایتمندی شهروندان و رفع نارسایی ها و چالش های شهری موجود می تواند الگوی مناسبی برای کانون توجه قراردادن آن از سوی دیگر مدیران شهری ارزیابی گردد.

عصر اولین ها// با ابلاغ دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص نظارت و پیگیری حقوق عامه در سال 1397 نقش دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال اهمیت ویژه ای یافته است. از این رو اقدامات دادستان مسجدسلیمان طی ماههای اخیر از بازدیدهای میدانی تا دستور تسریع در پیگیری ها تداوم یافته است.

به گزارش عصر اولین ها، دستگاه قضایی همواره در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال پیشگام و کوشا بوده و عمل به وظایف قانونی از سوی این دستگاه منجر به احیای حقوق عامه شده است. علاوه بر این با ابلاغ دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص نظارت و پیگیری حقوق عامه در سال 1397 نقش این دستگاه قضایی در راستای حفظ حقوق عامه اهمیت ویژه ای یافته است. از این رو در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی می توان به استناد بند۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و موادّ ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد در چارچوب این دستورالعمل اقدام شود.

در ماههای اخیر فراهم نمودن زمینه های ارتباطی از سوی بن سعید دادستان مسجدسلیمان موجب شده تا ضمن دریافت مشکلات و نارسایی ها در حوزه های مختلف خدمات رسانی شهری، مراحل انجام آن ها نیز مورد پایش قرار گیرد. هر چند که انبوه وظایف اداری دستگاه قضایی بر کسی پوشیده نیست اما این اقدام دادستان مسجدسلیمان می تواند رویکرد متفاوتی را در راستای نظارت بر حسن اجرای قوانین و مدیریت پیشگیری از وقوع جرم الگوسازی نماید تا احیای حقوق عامه را در پی داشته باشد. از جمله پیگیری های دادستان مسجدسلیمان کانال های روباز در برخی محلات و معابر، ساخت و سازهای غیرمجاز، ایجاد سد معبر فروشندگان، جمع آوری و پاکسازی پسماند شهری، ایجاد روشنایی معابر و مواردی از این قبیل بوده که با دستور به ادارات و واحدهای متبوع در راستای رفع آن ها اقداماتی صورت گرفته است.

باید یادآور شد که اینگونه اقدامات بن سعید دادستان مسجدسلیمان که در راستای حفظ حقوق عامه از طریق تذکر یا اخطار به شخص یا دستگاه صورت می پذیرد از جمله تدابیر پیشگیرانه ای است که به کاهش ترک فعل مدیران و جلوگیری از آسیب به حقوق شهروندان می انجامد. بدون شک حساسیت برخی مسئولین مسجدسلیمان در جلب میزان رضایتمندی شهروندان و رفع نارسایی ها و چالش های شهری موجود می تواند الگوی مناسبی برای کانون توجه قراردادن آن از سوی دیگر مدیران شهری ارزیابی گردد.