سرپرست امورحقوقی و پیمان های پتروشیمی بندر امام منصوب شد
سرپرست امورحقوقی و پیمان های پتروشیمی بندر امام منصوب شد
سرپرست امورحقوقی و پیمان های پتروشیمی بندر امام منصوب شد.

سرپرست امورحقوقی و پیمان های پتروشیمی بندر امام منصوب شد.

به گزارش عصر اولین ها، با حکم سپهدار انصاری نیک مدیرعامل پتروشیمی بندرامام ، مهرداد ممبینی به عنوان سرپرست امور حقوقی و پیمان های پتروشیمی بندر امام منصوب شد.

مهرداد ممبینی دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس حقوق – گرایش حقوق خصوصی و همچنین لیسانس مهندسی عمران و از اعضای سازمان نظام مهندسی استان خوزستان بوده که دارای پایه ارشد نظارت می‌باشد که پیش از این رئــیس امــور پیمانهــا و جانشــین رئــیس امــور حقــوقی و پیمانهــا پتروشــیمی شهید تندگویان ، عضو کمیسیون معاملات پتروشیمی شهید تندگویان ، عضو کمیته فنی و بازرگانی پتروشیمی شهید تندگویان ، عضــو کمیتــه گشــایش پاکــات و نظــارت بــر معــاملات متوســط پتروشــیمی شهید تندگویان را عهده دار بوده است.