سرپرست امورحقوقی و پیمان های پتروشیمی بندر امام منصوب شد
سرپرست امورحقوقی و پیمان های پتروشیمی بندر امام منصوب شد
سرپرست امورحقوقی و پیمان های پتروشیمی بندر امام منصوب شد.

سرپرست امورحقوقی و پیمان های پتروشیمی بندر امام منصوب شد.

به گزارش عصر اولین ها، با حکم سپهدار انصاری نیک مدیرعامل پتروشیمی بندرامام ، مهرداد ممبینی به عنوان سرپرست امور حقوقی و پیمان های پتروشیمی بندر امام منصوب شد.

مهرداد ممبینی دارای مدرک تحصیلی فوق ليسانس حقوق – گرايش حقوق خصوصي و همچنین ليسانس مهندسي عمران و از اعضای سازمان نظام مهندسي استان خوزستان بوده که داراي پايه ارشد نظارت می‌باشد که پیش از این رئــيس امــور پيمانهــا و جانشــين رئــيس امــور حقــوقي و پيمانهــا پتروشــيمي شهيد تندگويان ، عضو كميسيون معاملات پتروشيمي شهيد تندگويان ، عضو كميته فني و بازرگاني پتروشيمي شهيد تندگويان ، عضــو كميتــه گشــايش پاكــات و نظــارت بــر معــاملات متوســط پتروشــيمي شهيد تندگويان را عهده دار بوده است.