سرکشی شبانه فرمانده حوزه مقاومت بسیج و مسئول قرارگاه جهادی مدافعان حرم از رودخانه شاوور
سرکشی شبانه فرمانده حوزه مقاومت بسیج و مسئول قرارگاه جهادی مدافعان حرم از رودخانه شاوور

طی سرکشی شبانه فرمانده حوزه مقاومت بسیج مسئول قرارگاه جهادی مدافعان حرم از رودخانه شاوور خشک شدن نهر برخی روستاها مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص با توجه به کاهش شدید آب و خشک شدن نهر روستاهای سید حسن وسادات طواهر در این سرکشی فرمانده حوزه بسیج و حاج آقا فلاطون زاده قول پیگیری […]

طی سرکشی شبانه فرمانده حوزه مقاومت بسیج مسئول قرارگاه جهادی مدافعان حرم از رودخانه شاوور خشک شدن نهر برخی روستاها مورد بررسی قرار گرفت.

در این خصوص با توجه به کاهش شدید آب و خشک شدن نهر روستاهای سید حسن وسادات طواهر در این سرکشی فرمانده حوزه بسیج و حاج آقا فلاطون زاده قول پیگیری جهت پر شدن نهر و رسیدن آب ظرف چند ساعت آینده را به مردم دادند.