شهرستان مسجدسلیمان با چهار جایگاه سوخت غیرفعال؟!/ پاسخگو کیست؟
شهرستان مسجدسلیمان با چهار جایگاه سوخت غیرفعال؟!/ پاسخگو کیست؟
داستان اختلال در ارائه خدمات جایگاه های سوخت CNG از آن قصه های طول و درازی است که شهروندان مسجدسلیمان از روزهای آغازین فعالیت این جایگاهها با آن مواجه اند.

عصر اولین ها// داستان اختلال در ارائه خدمات جایگاه های سوخت CNG از آن قصه های طول و درازی است که شهروندان مسجدسلیمان از روزهای آغازین فعالیت این جایگاهها با آن مواجه اند.

به گزارش عصر اولین ها، خبرهای واصله حاکی از آن است که تعطیلی جایگاههای سوخت CNG و اختلال در خدمات دهی به شهروندان موجب شده که در گرم ترین روزهای تابستان شهروندان ساعت ها در صف های طولانی منتظر استفاده از گاز CNG قراربگیرند. موضوعی که البته به زعم برخی شهروندان تا آن جایی قابل تأمل بوده که علیرغم فعالیت چهار جایگاه سوخت در شهرستان، در حال حاضر هیچ کدام از جایگاه ها فعال و قابل خدمات دهی نیستند.

لازم به ذکر است مسجدسلیمان دارای چهار جایگاه CNG میباشد که بنا به گفته برخی شهروندان در جایگاه های ظاهری (دانشگاه آزاد) و جایگاه شهرداری (فرمانداری) و جایگاه های صالحی (ریل‌ول) و صالحی (شیخ مندنی) پمپ فعال و آماده سوخت گیری در دسترس متقاضیان ندارند.

انتظار می رود تا موضوع یکبار برای همیشه مورد بررسی اصولی و پیگیری قرار گیرد تا بخش عمده ای از مشکلات شهروندان در خصوص سوخت گیری مرتفع شود.