شورای برخاسته از مردم ، برای خدمت به مردم
شورای برخاسته از مردم ، برای خدمت به مردم

عصر اولین ها//عزیز اله آویژگان فعال اجتماعی:انتخاب یک شورای کارآمد و خدمتگزار همواره از جمله دغدغه های شهروندان به شمار می رود. هر چند با در نظر گرفتن چندین خصیصه عمومی در اخلاق و منش کاندیداها می توان انتخابی صحیح و اگاهانه را در انتخابات شورای شهر رقم زد. جلب اعتماد مردمی از سوی کاندیداها […]

عصر اولین ها//عزیز اله آویژگان فعال اجتماعی:انتخاب یک شورای کارآمد و خدمتگزار همواره از جمله دغدغه های شهروندان به شمار می رود. هر چند با در نظر گرفتن چندین خصیصه عمومی در اخلاق و منش کاندیداها می توان انتخابی صحیح و اگاهانه را در انتخابات شورای شهر رقم زد. جلب اعتماد مردمی از سوی کاندیداها مستلزم آن است که از بازی های سیاسی و شعارها به دور باشد.

کاندیداهایی که برخاسته از مردم باشند و اعتماد و اعتبار خود را از مردم گرفته اند می توانند بعنوان یک مهره قابل اتکاء در جمع شورای شهر باشند. از آنجایی که شورا بعنوان یک نهاد مدنی مبتنی بر رأی مردم شکل گرفته و با جامعه ارتباط مستقیم دارد، خدمت رسانی به مردم نیز باید در اولویت نگرش و رویکرد آنان باشد.

بعنوان یکی از کاندیداهای انتخابات شورا شهر تعهد و تخصص را لازمه ورود به این عرصه دانسته و اولویت کاری خود را حضور در خط اول خدمت به شهروندان و گفتگو با آنان بر اساس اصل شفافیت قرار خواهم داد. همچنین با متمرکز نمودن تمامی اقدامات و پیگیری ها بر محور خدمت به مردم، با همفکری و تعامل دو سویه در تلاش برای اداره نمودن شورای شهر بر مبنای اتخاذ تصمیمات مورد انتظار شهروندان می باشم.

در بزنگاه انتخابات شورای شهر، جامعه می داند آن که برآمده از توده مردم باشد و از نزدیک با رنج مردم آگاهی دارد می تواند نماینده ای شایسته برای حضور در پارلمان شهری باشد. بدون شک حلقه اتصال مردم و شورای شهر با حضور کاندیدای مردمی در شورا ادامه خواهد یافت و بسیاری از برنامه های مدنظر مردم و جامعه مدنی از طریق اصل مشارکت پذیری و بهره مندی از نظر مردم در توسعه شهری عملی خواهند شد. اعتماد مردم به فردی که جنس خودشان باشد می تواند متضمن شورای خدمتگزار و پاسخگو باشد.