شیوه های مسالمت آمیز در پیگیری مطالبات فرهنگی و هویتی
شیوه های مسالمت آمیز در پیگیری مطالبات فرهنگی و هویتی

سایت خبری شهر اولین ها//محمدرضا مکوندی: بارها دشمنان و مغرضان سرزمین بزرگ بختیاری، که وارثان و صاحبان اصلی این ملک پارسی با قدمتی مستند به بلندای ۷۵۰۰ سال هستند، ناجوانمردانه به فرهنگ و پیشینه سراسر افتخار بختیاری ها تاختند تا شاید بتوانند افتخارات بی بدیل بختیاری ها را مصادره کنند … در بزنگاههای حساس تاریخ […]

سایت خبری شهر اولین ها//محمدرضا مکوندی: بارها دشمنان و مغرضان سرزمین بزرگ بختیاری، که وارثان و صاحبان اصلی این ملک پارسی با قدمتی مستند به بلندای ۷۵۰۰ سال هستند، ناجوانمردانه به فرهنگ و پیشینه سراسر افتخار بختیاری ها تاختند تا شاید بتوانند افتخارات بی بدیل بختیاری ها را مصادره کنند … در بزنگاههای حساس تاریخ همواره در دفاع از دشمنان خارجی بختیاری ها بودند که ناجی کشور شدند و مردم پریشان و گرفتار دشمنان بی رحم غدار را حامی می شدند و بر دشمنان این مرز بوم چنان تاختند و کاری می کردند کارستان و دشمن را پشیمان از دست اندازی به وطن …و سندهای متعدد بر افتخارات مقتدرانه وطن رقم می زدند و دوست دشمن را به اعجاب به زمزمه واداشتند: (گر ایران زمین بختیاری نداشت / گمانم زبخت یاری نداشت).

در دوران مشروطه که محمدعلیشاه قجر شاه مستبد که با مشروطه خواهان چنان به خشونت رفتار نمود که مشروطه از خیال مشروطه خواهان می رفت که رخت بربندد. تا آنجا که مشروطه خواه وطن پرست چون ملک الشعرای بهار دردمندانه به حال روز زار وطن (مرغ سحر ناله سرکن راسرود) شاه بی منطقی که مخالفانش را به توپ بست! یا به زندان افکند یا به فلک بست و مشروطه خواهان وحشت زده و ناامید راکه یارای مخالفت با این شاه بیرحم استبدادگرا نبود.

علمای به نام روزگار چاره را در استمداد از بختیاری ها دیدند که بارها در گردنه های حساس یاری گر جوانمردانه وطن بودند و سردار بزرگ (ظلم ستیز) بختیاری حاج علیقلی خان سردار اسعد با کنار گذاشتن زندگی راحت در پاریس به سرزمین بختیاری بازگشت تا مردمان و علما و نخبگان وطنش را که دست یاری به سویش دراز کرده بودند تنها نگذارد او از فرانسه به سرزمین محاهدان زاگرس بازگشت تا بگوید در این برهه حساس تاریخی بختیاری باز هم وطن ستم دیده را تنها نخواهد گذاشت… و این گونه بود که هزاران شیرپیا مجاهد مسلح بختیاری مقتدرانه با فرماندهی سردار اسعدبختیاری با شکست سپاه دولتی در بادامک تهران شاه ظالم قاجار را با خفت از سلطنت کنار زدند…

سرداری که مجتهد زمان آخوند خراسانی در وصف شخصیت ش بارها او را وطن پرستی متشرع توصیف کرد. اگر سردار اسعد بختیاری نبود شهید مدرس در مجلس ملی نمی توانست نقش آفرینی کند اما با تشکیل حزب اعتدالیون توسط شهید مدرس سردار اسعد خوانین متنفذ بختیاری در مجلس را دستور داد (برای تقویت مدرس که یک روحانی دینی است همگی به عضویت حزب ایشان درآییم و حمایتش کنیم)….

دردوران دفاع مقدس سردار محسن فرزند خلف همین بختیاری ها بی ادعا هدایت جنگی نابرابر را به عهده گرفت و دشمن را در کمال حیرت دهها کشور که پشت سر عراق قرار داشتند سرکوب و متحاوزین سراپا مسلح با فرماندهی این جوان متهور و باهوش بیست و هفت ساله بختیاری بیرون از مرزهای تحاوز دیده وطن انداخت و در ابن میان بختیاری های بی ادعا شش هزار از جوانان شان را هدیه به انقلاب کردند…

شش هزار شهید که سرمایه های ارزنده این قوم بودند…این حمایت قومی بی بدیل و بی ادعا است در همه عرصه های تاریخی پرمخاطره از وطن و پاسداری از استقلال وطن است و به حق مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای کنگره از مجاهدت های این قوم تاریخی و بزرگانش تمجید نمود و اکنون افرادی مغرض و البته به زعم نگارنده مطلع از تاریخ سعی در تخریب هویتی این قوم اصیل و باهویت دارند و اکنون حکایت دردآور توهین نه عده ای احمق بلکه همان تفکر بختیاری ستیزب از هم نمود پیدا کرده است و البته به قطع از این کرده خود به سختی پشیمان خواهند شد چرا که اگر سردار اسعد امروز نیست اما خون سردار در رگ های یکایک بختیاری ها جاری و هرگز اجازه توهین های هد ف دار و برنامه ریزی شده را نخواهندداد. آن چه که از نظر نگارنده حائز اهمیت است پیگیری مطالبات از مجاری قانونی است و از هنگام بروز این حادثه متاثر کننده  پیگیری جدی قضیه توسط نخبگان و رجال ایلی و جوش خروش ایل بسان شمشیر علیمردان برقی باز هم زد تا چشم کوته فکران مغرض کور شود تا دیگر هیچ کس جرات و جسارت تعرض به ارزش های هویتی قوم سرافرازمان را در خود نداشته باشد.

در پایان درخواستی از همه عزیزان دارم که به نحو عقلایی و البته بسیار تاثیرگذار در انعکاس عدم رضایت به این توهین اخیر نیز واکنش نشان داده و در هر شهر و روستا و استان هستید به سهم خود و برای نشان دادن اعتراض خود به این عمل موهوم و عرض ارادت خود به سردارملی ایران نسبت به نصب بنر یا پوستری از سردار اسعد در پشت شیشه خودروها یا اماکن عمومی و… اقدام کنید تا نمودی باشد از همبستگی ما و پاسخی مشهود و تاثیرگذار بر مخاطبان کژ اندیش.