صحت انتخابات شورای شهر مسجدسلیمان تایید شد/تغییر و جابجایی در اعضای علی البدل
صحت انتخابات شورای شهر مسجدسلیمان تایید شد/تغییر و جابجایی در اعضای علی البدل

شهر اولین ها//در پی اعتراض تعدادی از کاندیداهای محترم شورای شهر این اعتراضات در دو مرحله توسط اعضای محترم هیئت های اجرایی و نظارت شهرستان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با بررسی های به عمل آمده و حتی بررسی آراء ۷ عضو اصلی و منتخب شورای شهر توسط این دو هیئت صحت انتخابات […]

شهر اولین ها//در پی اعتراض تعدادی از کاندیداهای محترم شورای شهر این اعتراضات در دو مرحله توسط اعضای محترم هیئت های اجرایی و نظارت شهرستان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با بررسی های به عمل آمده و حتی بررسی آراء ۷ عضو اصلی و منتخب شورای شهر توسط این دو هیئت صحت انتخابات مورد تایید و در اعضای علی البدل تغییراتی صورت گرفت

 فرماندار مسجدسلیمان گفت: در پی اعتراض تعدادی از کاندیداهای محترم شورای شهر این اعتراضات در دو مرحله توسط اعضای محترم هیئت های اجرایی و نظارت شهرستان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با بررسی های به عمل آمده و حتی بررسی آراء ۷ عضو اصلی و منتخب شورای شهر توسط این دو هیئت صحت انتخابات مورد تایید و در اعضای علی البدل تغییراتی صورت گرفت و در نتیجه افراد نامبرده زیر به عنوان اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان انتخاب شدند.
فرماندار مسجدسلیمان گفت: در اجرای بند ۲ ماده ۷۲ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر چنان چه کسی به تایید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد می تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهی شکایت خود را به هیئت نظارت استان مستقر در استانداری اعلام نماید.
اعضای اصلی
۱- روح الله جلیلی ۷۵۹۸ رای
۲- احمد زمانپور ۶۹۷۵ رای
۳- حمید شعبانی ۵۸۷۰ رای
۴- وحید زمان زاده ۵۱۰۸
۵- حمزه نجف پور ۵۰۶۶
۶- رضا نجفیان۴۶۹۵
۷- فرضعلی علیجانی ۴۶۲۱
اعضای علی البدل
محمد اسدپور   ۴۵۳۲ رای
غضبان حکمت نژاد ۴۳۶۶
محمود جعفری شهنی ۴۳۴۶
پروانه صالحی ۴۳۳۳
خلیل خسروی۳۸۹۲