ضرورت احداث جاده کمربندی شهر مسجدسلیمان
ضرورت احداث جاده کمربندی شهر مسجدسلیمان

سایت خبری شهر اولین ها// کمربندی«انگلیسیRing road» جاده ای است که دور شهرکشیده می شود تا خودروها مجبور به گذشتن داخل شهر نباشد زیرا باعث ازدحام کامیون ها وتریلی ها و خودروهای مسافرتی زیادی درسطح خیابان های مرکزی این شهر ها خواهد شد لذا احداث جاده کمربندی برای شهر مسجدسلیمان ضرورت دارد. دراین راستا با […]

سایت خبری شهر اولین ها// کمربندی«انگلیسیRing road» جاده ای است که دور شهرکشیده می شود تا خودروها مجبور به گذشتن داخل شهر نباشد زیرا باعث ازدحام کامیون ها وتریلی ها و خودروهای مسافرتی زیادی درسطح خیابان های مرکزی این شهر ها خواهد شد لذا احداث جاده کمربندی برای شهر مسجدسلیمان ضرورت دارد.

دراین راستا با توجه به موقعیت مکانی شهر مسجدسلیمان وبا توجه به تپه ماهور بودن آن ،این شهر بصورت طولی درآمده وبه علت نداشتن راه موازی درکنار بزرگ راه خود میبایست تدابیری اندیشید تا نسبت به طراحی جاده کمربندی این شهر زیر نظر مسئولین مربوطه احداث گردد.جاده کمربندی مسجدسلیمان بطول ۱۵کیلومتر ازبلوار تمبی شروع وبه سمت جاده مالکریم_هشت بنگله_مالجونکی ونفتک  باعرض ۲۴ مترمتصل خواهد  شد و میتوان ازحوادث جاده ای  جلوگیری و بارترافیکی نسبتا زیادی رواز مرکز شهر خارج کرد .

یونس احمدپوری کارشناس ارشد عمران