طرح جامع مدیریت نخاله های ساختمانی تدوین و اجرایی شود
طرح جامع مدیریت نخاله های ساختمانی تدوین و اجرایی شود

با بهره مندی از راهکارهای مناسب می توان افزایش تولید نخاله های ساختمانی را که در شرایط فعلی به نوعی تهدید محیط زیستی به شمار می روند به فرصتی برای دستیابی به اهداف مدنظر تبدیل نمود. باید دانست که بر پایه مطالعات انجام گرفته میانگین روزانه حدود ۱۰۰ مترمکعب نخاله ناشی از تخریب یا ساخت و ساز در مناطق مختلف شهری تخلیه می شود.

عصر اولین ها//در شرایط کنونی که فرآیند بازیافت زباله در بسیاری از مناطق کشور از جمله در خوزستان با چالش های متعددی همراه بوده و روند علمی نمودن آن را با مشکلاتی مواجه ساخته، بازیافت نخاله های ساختمانی با در نظر گرفتن اولویت بعدی در چرخه ی بازیافت قطعاً مورد توجه بسیار کمتری قرار دارد. از این رو می توان با مدیریت صحیح نخاله های ساختمانی، ضمن افزایش بهره وری مصالح در صنعت ساختمان زمینه کاهش ترافیک شهری و مشکلات زیست محیطی در مناطق مختلف را فراهم نمود. توسعه شهرنشینی و گسترش ساخت و ساز مسکن موجب افزایش قابل توجه نخاله های ساختمانی شده است. این موضوع در در بسیاری شهرها به دلیل دارا بودن بافت فرسوده در بسیاری نقاط شهری و لزوم ساخت و ساز به یکی از چالش های مهم حوزه عمران و محیط زیست تبدیل شده است.

با در نظر گرفتن این آمار می توان راهکارهای مدیریت نخاله های ساختمانی را به شرح زیر بیان نمود:

-تدوین طرح جامع مدیریت نخاله های ساختمانی با هدف شناخت بیشتر این حوزه و به حداقل رساندن نخاله های ساختمانی و مدیریت آن

-اطلاع رسانی گسترده و مناسب جهت ایجاد دپوی مناسب از مخلوط نخاله های ساختمانی در محل های گودبرداری، حفر زمین، کانال یا چاه

-متراکم سازی اصولی محل دپوی نخاله ها از طریق ماشین آلات و وسایل حمل و تخلیه آن ها

-پوشش محل های دپوی نخال های ساختمانی با خاک های زراعی و ایجاد محل های درختکاری و فضاهای جنگلی مورد نیاز

-استفاده مجدد از مصالح آجری پوشیده شده با ملات (پس از جداسازی از هم) که قابلیت استفاده دارند

-معرفی معادن برداشت شن بعنوان محل های تخلیه نخاله های ساختمانی و تسطیح اصولی پس از دپوی نخاله ها

-بهره گیری از راهکارهای بازدارنده و پیشگیری از انجام تخلفات شهری در خصوص تخلیه نخال ها

-اعمال راهکارها و سیاستهای تشویقی برای شرکت های ساختمانی جهت مدیریت نخاله های ایجاد شده

بدون شک با تدوین و اجرایی نمودن طرح جامع مدیریت نخاله های ساختمانی و در نظر گرفتن موارد فوق ضمن افزایش بهره وری مصالح در صنعت ساختمان، کاهش ترافیک شهری و مشکلات زیست محیطی در مناطق مختلف را شاهد خواهیم بود.

ایمان کاهکش-کارشناس ارشد عمران