طرح سوال از شهردار عنبر کلید خورد
طرح سوال از شهردار عنبر کلید خورد
طرح استیضاح شاپور حاجیپور شهردار عنبر کلید خورد.

طرح استیضاح شاپور حاجیپور شهردار عنبر کلید خورد.
به گزارش عصر اولین ها، اعضای شورای شهر عنبر چندین بار خواستار شفاف سازی درخصوص مواردی از جمله: بودجه های تخصیصی، نحوه و محل صرف آن، نحوه فروش و واگذاری اراضی که در مالکیت بنیاد مسکن می باشند، تبعیض در اعطای مجوزهای ساخت و ساز که بعضاً منجر به صدور حکم قلع و قمع شده، استخدام های فامیلی و بدون ضابطه، خرید اقلام و وسایل موردنیاز شهرداری از شهر لالی با قیمتی گرانتر از سایر شهرها، علت افتتاح حساب های شهرداری در بانک های شهرستان لالی، علت عدم سکونت شهردار در محل خدمت، علت تخریب گرمابه عمومی شهر عنبر که ثبت میراث فرهنگی شده است و … شده بودند.

پس از عدم پاسخگویی در خصوص این موارد، اکنون خبر می رسد که اعضای شورای شهر عنبر طرح سوال از شهردار را در ۱۵ بند کلید زده اند. به نظر می رسد که در صورت عدم اقناع اعضای شورا از پاسخهای احتمالی شهردار، وی از سمت خود عزل خواهد شد.