ظهور پدیده ای به نام قهرمانان و افتخارآفرینان فضای مجازی !؟
ظهور پدیده ای به نام قهرمانان و افتخارآفرینان فضای مجازی !؟

شهر اولین ها//افتخارآفرینان و قهرمانان ورزشی از جمله اقشار محبوب و خاص جامعه بشمار می روند که به دلیل کسب عناوین در سطوح مختلف ملی و بین المللی در جامعه مورد توجه قرار می گیرند.و البته نیز کاری شایسته و در خور آنان خواهد بود که به پاس زحمات و افتخارآفرینی شان مورد تجلیل و […]

شهر اولین ها//افتخارآفرینان و قهرمانان ورزشی از جمله اقشار محبوب و خاص جامعه بشمار می روند که به دلیل کسب عناوین در سطوح مختلف ملی و بین المللی در جامعه مورد توجه قرار می گیرند.و البته نیز کاری شایسته و در خور آنان خواهد بود که به پاس زحمات و افتخارآفرینی شان مورد تجلیل و قدردانی قرار می گیرند.

در زمینه ورزش قهرمانی تعاریف مشخص و واضحی از قهرمان و افتخارآفرینان این حوزه وجود دارد که با مروری بر آن می توان به وضوح مشاهده نمود که تنها ورزشکارانی که در سطوح استانی،ملی و بین المللی دارای جایگاه و عنوان بوده اند به عنوان قهرمان و افتخارآفرین ورزشی مطرح بوده اند که متناسب با نوع فعالیتشان مورد قدردانی قرار میگیرند. بدون شک اهمیت پرداختن به ورزش خود از نکات حیاتی جوامع بشری محسوب می شود که در راستای سلامت و ارتقاء بهداشت جامعه نقش تأثیرگذاری دارد اما اینکه عده ای ورزشکار با شیوه هایی مرسوم و نخ نما شده سعی در مطرح نمودن خود بعنوان قهرمان ورزشی دارند از اخلاقیات ورزش به دور است.

افرادی که بعضاً مشاهده شده برای دستیابی به اهداف خود و درآمدزایی به واسطه فعالیت های جزیی و سطح معمولی خود در ورزش به دنبال کسب درآمدهای آنچنانی بوده و می توان گفت تا حدود زیادی در این راه موفق بوده اند. افرادی که گویی تنها در فضای مجازی و نشریات و خبرگزاری های محلی آوازه قهرمانی شان پیچیده و هیچ مقام و مرجع رسمی در سطح کشور افتخارات آنان را تأئید ننموده است.

هرچند که کارشناسان امر و متولیان ورزشی تا حدود زیادی به این موضوع واقف هستند اما عموم مردم بدون اگاهی از اصل ماجرا و تنها اکتفا به اطلاع رسانی در فضای مجازی افراد را بدون کسب حتی یک عنوان در سطح استان یا کشور قهرمان و در پاره ای از موارد پهلوان نیز خطاب می کنند.

امیدواریم تا باسازماندهی بهتر اینگونه افراد در چارچوب ورزش و حمایت از آنان در صورت لزوم شاهد بروز رفتارها و پیگیری های ناهنجار در زمینه حمایت مالی ورزشکارانی اینچنینی نباشیم و ورزش ما آنگونه که شایسته است تا حصول نتایج در خور و کسب افتخارات مورد حمایت قرار گیرد.