قوم گرایی بلای جان شایسته سالاری
قوم گرایی بلای جان شایسته سالاری

شهر اولین ها//قوم گرایی در انتخابات یک نوع ناهنجاری اجتماعی است،ما اگر چه در انتخابات مختلف فرد شایسته را میشناسیم ولی بخاطر اینکه وابستگی طایفه‌ای به ما ندارد اورا انتخاب نمیکنیم.این یعنی انحراف از هنجار، انحراف از حقیقت، انحراف از شایسته سالاری  قسمت اعظم این پدیده قوم گرایی نتیجه ساختار نادرست فرهنگی و سیاسی جامعه […]

شهر اولین ها//قوم گرایی در انتخابات یک نوع ناهنجاری اجتماعی است،ما اگر چه در انتخابات مختلف فرد شایسته را میشناسیم ولی بخاطر اینکه وابستگی طایفه‌ای به ما ندارد اورا انتخاب نمیکنیم.این یعنی انحراف از هنجار، انحراف از حقیقت، انحراف از شایسته سالاری 

قسمت اعظم این پدیده قوم گرایی نتیجه ساختار نادرست فرهنگی و سیاسی جامعه ماست.قوم گرایی موجب محو شدن شایسته ها و شایسته سالاری میشود، این پدیده نادرست حتی به افراد تحصیل کرده هم سرایت کرده و آنها بخاطر بدست آوردن  امتیازات شخصی به کاندید طایفه‌ای رای میدهند و متاسفانه این خواص به موضوع قوم گرایی مشروعیت میبخشد این خود نتیجه بی سامانی اجتماعی است که برنامه ریزان موجب میشوند. 
به قول آنتونی گیدنز (جامعه شناس بریتانیایی) ما بجایی رسیده ایم که رفتار سنتی مان در مقابل رفتار نوین قرار گرفته و نه مدرن هستیم و نه سنتی، یعنی گرفتار تناقضی شده ایم که از خصوصیات جهان سوم است و ما مجبوریم در تناقض زندگی کنیم که باید برای حل این تناقض چاره اندیشی کرد. 
چگونه میتوان ادعاهای مدرن در جامعه داشته باشیم و به مولفه های سنتی هم بپردازیم؟ این تناقضی است که سالیان سال به همراه داریم شاید چندان دور از واقعیت نباشد اگر بگوییم که امروز بزرگترین رسالتی که بر دوش تحصیلکردگان و اهل علم این دیار قرار دارد آگاه سازی ذهن خود و اطرافیان مان برای نفی فرهنگ قوم گرایی و تبعات منفی آن باشد.
لذا با توجه به اینکه دیدگاه های قومیتی مانع پیشرفت جامعه شده از رسانه ها، دانشگاهیان، فرهنگیان، نخبگان ، و تحصیل کردگان انتظار میرود و بصورت اورژانسی با آگاه ساختن همه از اثرات سوء این پدیده زمینه را برای بر افراشتن پرچم رشد و ترقی مهیا سازند و شایسته سالاری را بعنوان کلید عبور محرومیت و سطوح مختلف جامعه نهادینه کنند.
حسین کیارسی -کارشناسی ارشد علوم سیاسی