لطفاً به شعور شهروندان احترام بگذارید
لطفاً به شعور شهروندان احترام بگذارید

عصر اولین ها// ایمان کاهکش:بالاخره پس از انتقادهای فراوان شهروندان و در روزهایی که فضای انتخابات شورای شهر دوره ششم به واسطه انتشار لیست کاندیداهای احتمالی رونق گرفته، حمزه نجف پور بعنوان یکی از اعضای شورای شهر دوره پنجم در مسجدسلیمان ترجیح داد تا ضمن برگزاری نشست با برخی اصحاب رسانه به گزارش عملکرد این […]

عصر اولین ها// ایمان کاهکش:بالاخره پس از انتقادهای فراوان شهروندان و در روزهایی که فضای انتخابات شورای شهر دوره ششم به واسطه انتشار لیست کاندیداهای احتمالی رونق گرفته، حمزه نجف پور بعنوان یکی از اعضای شورای شهر دوره پنجم در مسجدسلیمان ترجیح داد تا ضمن برگزاری نشست با برخی اصحاب رسانه به گزارش عملکرد این شورا بپردازد. موضوعی که از جهات بسیاری قابل تأمل و محورهای مورد اشاره در جریان این نشست را می توان نوعی فرافکنی و فرار رو به جلوی شورای شهر و به صورت خاص این عضو شورا تلقی نمود. از این رو ذکر برخی موارد پیرامون نشست رسانه ای عضو شورای شهر ضروری جلوه می نماید:

انتخاب گزینشی خبرنگاران و هراس از مواجهه با رسانه های مطالبه گر

از جمله موارد تأمل برانگیز نشست رسانه ای عضو شورای شهر حضور گزینشی اصحاب رسانه در این برنامه بود. علیرغم فعالیت بسیاری از رسانه های رسمی و دارای مجوز در سطح شهرستان، عدم حضور آنان در این نشست از جمله ابهامات چگونگی دعوت خبرنگاران به این نشست بود. علاوه بر این باید اشاره داشت طی 40 ماه اخیر اکثریت جلسات شورا بدون حضور اصحاب رسانه برگزار شده، این در حالی ست که جلسات شورای شهر حتما باید با حضور خبرنگاران برگزار شود و طبق ماده ۱۵ قانون شوراها برای غیرعلنی بودن جلسات، دو سوم اعضای حاضر در جلسه باید رای بدهند. با این حال گویا اعضای شورا همواره از مواجهه با رسانه های مطالبه گر هرای داشته و ضمن عدم دعوت رسمی از آنان در جریان جلسات شورا، در نشست اخیر نیز بصورت گزینشی دعوت شده اند.

شهروندان مسجدسلیمان کم توقع اند و اعضای شورا «از خود متشکر»

افزایش میزان نارضایتی از عملکرد اعضای شورا و اعتراضات گسترده به آنان به قدری طی ماههای اخیر افزایش یافته که حتی جمعی از فعالین مدنی و شهروندان خواستار انحلال شورای شهر شده اند. با این حال این عضو شورای شهر گفته بود در ارزیابی عملکرد شورای دوره پنجم نمره من متوسط رو به بالا خواهد بود. هر چند که اعلام کاندیداتوری برخی اعضای شورای شهرفعلی در انتخابات دوره آتی خود گواه عملکرد مطلوب آنان (به زعم خود آن ها) خواهد بود. اما شواهد موجود از عدم رضایتمندی شهروندان از اعضای شورا و بالا بودن احتمال ناکامی آنان در انتخابات پیش رو خواهد بود. علاوه بر این باید یادآور شد شهروندان مسجدسلیمان، مردمی کم توقع بوده که شاید آسفالت معابر و کوچه های خود را  حداکثر مطالبه خود (از شهرداری و نه شورا) عنوان داشته اند. موضوعی که البته همچنان در بسیاری محلات چالش اصلی و مهم شهری به شمار می رود.

شورای شهر ناآگاه به وظایف خود و منحرف از قوانین

عضو شورای شهر گفته بود: انتظارات مردم با اختیارات قانونی شوراها هم‌خوانی ندارد.در خصوص این موضوع باید خاطرنشان ساخت عدم آگاهی بسیاری از اعضای شورای شهر نسبت به شرح وظایف خود آسیب های زیادی به شهر وارد نموده و وجهه این نهاد مدنی را نیز نزد شهروندان و بسیاری مسئولین خراب شده است. از جمله موارد قابل اشاره در عدم اقدامات مطلوب شورا مطابق قانون عبارتند از: عدم بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائیهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی شهر و تهیه و ارائه طرحهـا و پیشـنهادات، عدم نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امـور شـهرداری از جمله پروژه بلوار دوم شهری،  عدم برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتمـاعی ، اقتصـادی ، عمرانی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی، عدم نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی ، جنسی و اموال منقـول و غیر منقول شهرداری، عدم انتشار صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری بـرای اطـلاع عمـوم، عدم شفافیت در خصوص معاملات و نظارت بر آنها اعـم از خریـد ، فـروش ، مقاطعـه ، اجـاره و استیجاره شهرداری با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری، عدم نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

استخدامی های بی رویه و تحمیل هزینه های میلیاردی به شهرداری

در خصوص جذب نفرات در شهرداری هیچ گاه شفافیت خاصی از سوی اعضای شورا شاهد نبوده ایم و به صراحت باید گفت استخدامی های بی رویه در سیستم شهرداری که بسیاری اعضای شورا در سنوات مختلف (از جمله شورای دوره پنجم) بار مالی بسیاری را بر پیکر شهرداری مسجدسلیمان تحمیل نموده است. این موضوع موجب شده تا عملاً بسیاری درآمدهای شهرداری در راستای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل هزینه شود و خدمات رسانی شهرداری در بسیاری زمینه ها تحت الشعاع این موضوع قرار گیرد. هر چند گویا در خصوص کاهش هزینه های شهرداری و افزایش درآمد آن طی فعالیت شورای شهر دوره پنجم اقدام قابل توجهی انجام نگرفته و میزان پرداختی ها به پرسنل همچنان با تأخیر حدود سه الی چهار ماهه همراه است. علاوه بر این موج اعتراض و اعتصاب پرسنل شهرداری نیز طی سال های اخیر همواره از طریق بسیاری رسانه ها مطرح شده است و خود گویای عدم انضباط مالی شهرداری مسجدسلیمان و سوء نظارت شورای شهر بر این مقوله بوده است.

اعضای شورای شهر شعور مردم را به سخره نگیرند

هر چند ناگفته های بسیاری پیرامون عملکرد شورای شهر مسجدسلیمان در دوره پنجم باقی مانده است اما آن چه طی هفته های اخیر از اظهارات برخی اعضای شورای شهر در میان اقشار مختلف جامعه می توان استنباط نمود افزایش میزان آکاهی و سطح مطالبه گری شهروندان است که علاوه بر بیان انتظارات خود، بخشی از وضعیت موجود را حاصل ناکارآمدی اعضای شورا قلمداد می کنند.

حضور سه شهردار و سه سرپرست طی چهل ماه فعالیت اعضای شورای شهر، وضعیت بغرنج پسماند شهری و ضعف ارائه خدمات رسانی در این زمینه ، نگاه نامتوازن به محلات و مناطق مختلف با محوریت رشد و توسعه شهری، شائبه دخالت در عزل و نصب های مسئولین واحدهای شهرداری و بسیاری موارد دیگر که در سایه ضعف نظارت اعضای شورا و برخی دخالت های آنان انجام گرفته خود جملگی بیانگر این است که نمی توان آینده روشنی پیش روی اعضای شورای شهر فعلی در انتخابات آتی متصور بود. موضوعی که البته بایستی انتخاب شهروندان را نیز  ملاک قرار داد و نگرش آنان در شیوه تعیین کاندیداهای دارای صلاحیت و شایستگی تأثیرگذار خواهد بود.