مخالفت جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد مسجدسلیمان با برگزاری حضوری امتحانات
مخالفت جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد مسجدسلیمان با برگزاری حضوری امتحانات

دانشجویانی که از ابتدای ترم جاری با پرداخت شهریه و برنامه ریزی کلاس ها بصورت غیرحضوری، عمدتاً در خارج از شهرستان و حتی استان های دیگر شاغل هستند و حضور در کلاس درس و امتحانات ترم جاری برایشان مقدور نیست.

عصر اولین ها// جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد مسجدسلیمان با راه‌اندازی کمپین با برگزاری امتحانات نیمسال اول ۱۴۰۰ به صورت حضوری مخالفت کردند.

به گزارش عصر اولین ها، جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد مسجدسلیمان با راه‌اندازی کمپین با برگزاری امتحانات نیمسال اول ۱۴۰۰ به صورت حضوری مخالفت کردند. این در حالی است که برخی از آنان اظهار داشتند طی روزهای اخیرشاهد برگزاری تعداد اندکی از کلاس ها بصورت حضوری بوده اند و میزان استقبال دانشجویان نیز از کلاس های حضوری زیاد نبود. با این حال برخی اساتید با تدابیر متفاوت و حتی تهدید به حذف دانشجویان آنان را به کلاس های حضوری کشانده اند.

یکی دیگر از این دانشجویان نیز اظهار داشت: اعتراضی به برگزاری کلاس ها و امتحانات بصورت حضوری نیست امام چگونه ممکن است ترم جاری که حدود 90 درصد آن بصورت مجازی انجام شده اکنون تصمیم به برگزاری کلاس و امتحانات حضوری اتخاذ شده است؟ در حالی که بسیاری دانشجویان شاغل خارج از شهرستان و حتی استان های دیگر هستند و برای امرار معاش از ابتدای ترم جاری بصورت مجازی در کلاس ها حضور داشته اند. از اینرو حضور در کلاس ها و امتحانات حداقل در ترم جاری بصورت حضوری مقدور نیست.
با این حال انتظار می رود مشکل کنونی که بخش عمده ای از دانشجویان شاغل با آن مواجه هستند توسط مسئولین دانشگاه آزاد مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. موضعی که با پرداخت شهریه ترم جاری انجام گرفته و با توجه به در پیش بودن امتحانات باید دید چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.