مزایده های بهداشت و درمان مسجدسلیمان چگونه انجام می شود؟ +سند
مزایده های بهداشت و درمان مسجدسلیمان چگونه انجام می شود؟ +سند
برگزاری مزایده خارج از سامانه ستاد تخلف است

عصر اولین ها// اخیراً فراخوان واگذاری محل فیزیکی بوفه مستقر در بیمارستان ۲۲بهمن مسجدسلیمان از طریق مزایده منتشر شده است. با این حال جای پرسش دارد که مزایده دیگر اموال غیرمنقول حوزه بهداشت و درمان مسجدسلیمان چگونه برگزار شده است.

به گزارش عصر اولین ها، شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان اخیراً فراخوان واگذاری محل فیزیکی بوفه مستقر در بیمارستان ۲۲بهمن مسجدسلیمان از طریق مزایده منتشر نموده است. در این فراخوان قید شده که متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه setadiran.ir  پیگیری و اقدام نمایند. با مراجعه به سامانه ستاد می توان مشاهده کرد که پیش از این نیز فراخوان مزایده محل فیزیکی داروخانه بیمارستان نیز در سامانه ستاد منتشر شده بود. با این حال جای پرسش دارد که مابقی مزایده های حوزه بهداشت و درمان به چه صورت انجام می شود؟

این روزها اخباری مبنی بر واگذاری برخی اموال غیرمنقول حوزه بهداشت و درمان به گوش می رسد که جزییات آن در سامانه ستاد منتشر نشده است. باید یادآور شد هیچ یک از نهاد‌ها و سازمان‌ها و یا وزارتخانه‌هایی که مرتبط با دولت هستند امکان برگزاری مزایده یا مناقصه خارج از این سامانه را ندارند و در صورت تمکین نکردن از قانون، متخلف محسوب می‌شوند. از سال ۹۵ فعالیت سامانه ستاد در حال اجرا بوده و همه دستگاه‌ها مکلف به اجرای این قانون بوده و هستند و بحث تکلیف و الزام مطرح است.

از طرفی طبق ماده ۱۵ آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی، “عدم اجرای ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت و تبصره های آن در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می شود.” علاوه بر این  در تبصره ۷ ماده ۶۹ این قانون آمده است: “عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می شود.” 

نکته قابل تأمل این که از فروردین ۱۴۰۲ تنها دو مزایده مربوط به شبکه بهداشت ودرمان در سامانه ستاد مشاده شده و باید دید شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان در خصوص سایر مزایده ها و واگذاری برخی اموال منقول و غیرمنقول چه توضیحاتی ارائه خواهد داد و آیا تشریفات قانونی مزایده و انتشار در سامانه ستاد در این خصوص انجام شده است؟