نامداران بدنبالِ نانند و نانداران بدنبال نام !!
نامداران بدنبالِ نانند و نانداران بدنبال نام !!
شکی نیست در برهوتِ امروزِ ورزش؛ پیشکسوت ؛ در واقع  زنده بودنِ ورزش را که همان حرکت از فرش تا عرش است را هدیه  میدهد تادرسی برای سازندگی و موفقیت داده باشد ....

عصر اولین ها// غلامرضا فانوسی: در امروزِ ورزش؛ آنچه که تنها نامِ پر طمطراقی دارد، و غیر کسوت دارانِ صاحبِ جایگاه؛ از آن نام؛ تنها برای مقاصد و زمانِ خاص بهره میبرند؛”کِسوت”و”کِسوت دار” ورزش است…

متاسفانه زمانیکه در ورزش، بسیاری سرِ جای خود نیستند وانتصابهای خاص! اولویتِ امروز در ورزش شده است؛

انتظاری از پیشرفت وبازگشت بدورانِ طلایی و تحول در ورزش  نمی باید داشت …

امروز اکثرآقایانِ دارای جاه وصندلی؛

در مواردی خاص از کسوتدار؛ تنها ازنامِ وی بعنوان ابزاری جهت رسیدن به هدفِ موردِ نظرِ خود استفاده میکنند…..
زیرا از دیدگاهِ این جنابان ، دیگر کسوتدار بعنوانِ پیشرو، پیشگام؛ پیش قدم ؛جلودار، وبااندوخته های پر بارِ علمی وتخصصی، جایی در بینشِ اینان ندارد …
اینان نمیدانند که منزلتِ پیشکسوت بسیار ارجمند است وکم لطفی بآن سبک شمردنِ نامِ “ورزش” است…
این جنابان؛ با اشغال و تصدیِ صندلیهای جایگاه؛هرگز نمیتوانند جایگزینی جهتِ قشرِ آگاه و متخصصی باشند که نامشان سنگینی و ارجحیتِ بزرگی دارد…

دود اگر بالا نشیند؛ کسرِ شانِ شعله نیست / جای چشم ابرو نگیرد گر چه او بالا تر است

《بطور حتم تا مادامیکه دیدگاههای یکسونگر در ورزش حاکم است و جایگاهها براحتی هدیه میشودو دست زدنهای غیرِ متعارف بنفعِ جایگاه دارانِ غیرِ واقعی حواله میشود؛ نه تنها ورزش به منزلت و جایگاهِ واقعی خود نخواهد رسید بلکه همچنان در برهوتِ بلاتکلیفی بسر برده و سرانجام بدونِ هیچ    بازده  مثبت اهمیت وارزشِ خودرا    از دست میدهد》….
قطعاً بادیدگاههای تنگ نظرانه نسبت به جایگاهِ والای ورزش ؛ امیدی به شکوفایی و رشد وتوسعهء آن نمیرود و هر روز بیشتر شاهدِ پسرفتِ آن خواهیم بود  …..
اگر ورزش را چراغِ سبزی برای زندگیِ سالم بدانیم، بدونِ شک این ورزش با چنین سبک وسیاقی نه تنها چراغش همچنان قرمز رنگ خواهد ماند؛ بلکه  نتیجه ای جز رکود نخواهد داشت…

شکی نیست در برهوتِ امروزِ ورزش؛ پیشکسوت ؛ در واقع  زنده بودنِ ورزش را که همان حرکت از فرش تا عرش است را هدیه  میدهد تادرسی برای سازندگی و موفقیت داده باشد ….
و یادمان باشد که :
ازمهمترین عواملی که قابلِ بازیابی نیست :
-(فرصت پس از؛ ازدست رفتن)و ( زمان پس ازسپری شدن است).
که متاسفانه با از دست دادن فرصتِ درعدمِ استفاده از اندوخته های تخصصیِ صاحبِ اندیشه ؛ هر روز رکودِ بیشترِ ورزش را شاهد هستیم….

شکی نیست ؛ورزشِ دیارمان نیز از این قاعده مستثنی نیست و فاصلهء گذشتهء این ورزش با حال خود گواهِ این امر است…. 

بدونِ شک هرچند افقِ  دید وسیعتر باشد دنیای ورزش زیباترجلوه گر میشودوشکوهِ آن بیشترخواهد بود…

ولی بگمانم بایدبا تاسف اعلام کرد   که جهتِ شکوفاییِ ورزشِ این وادی نیز؛ نه تنها ازاین افقِ دید خبری نیست؛ بلکه حالا حالاها بایددرصفِ انتظار؛چشم براهِ نوبتِ تحول در ورزشمان ماند؟……

  • نویسنده : غلامرضا فانوسی