نشست صمیمی مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با خبرنگاران و اصحاب رسانه
نشست صمیمی مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با خبرنگاران و اصحاب رسانه

خبرنگاران-شرکت نفت