نگاهی به سند تحول و تعالی قوه قضاییه در مبحث رسانه +جزئیات
نگاهی به سند تحول و تعالی قوه قضاییه در مبحث رسانه +جزئیات
سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه به عنوان نسخه جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی، فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه به عنوان نسخه جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی، فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.

به گزارش عصر اولین ها، سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

با توجه به تحقق برخی راهکارها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضایی و درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شد. یکی از ویژگی های این سند تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای درنظر گرفتن مبحث «رسانه» در فصل سوم به منظور تقویت اطلاع رسانی دستگاه قضایی در زمینه اقدامات تحولی و نقش‌آفرینی فعال دستگاه قضایی در مواجهه با افکار عمومی است.

در فصل سوم سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه تحت عنوان «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» طی ۹ مبحث به توضیح وظایف نهادهای مربوطه می‌پردازد و در مبحث نهم تحت عنوان رسانه به مواردی می پردازد که مشروح آن در زیر آمده است. همچنین نسخه کامل سند از طریق لینک زیر قابل دریافت است:

نسخه PDF سند تحول و تعالی قوه قضاییه