هَیاری بختیاری‌ها در فصل برداشت محصول
هَیاری بختیاری‌ها در فصل برداشت محصول

عصر اولین ها// هَیاری، سنت دیرینه همکاری قوم بختیاری برای برداشت محصولات کشاورزی ست که هنوز هم رواج دارد. هَیاری یعنی مشارکت و همکاری مردم برزگر یا کشاورز برای برداشت محصول کشاورزی از سطح مزارع است. در این رسم دیرینه که بیشتر در میان قوم بختیاری رواج دارد ، کشاورزان به صورت دسته جمعی، مزرعه […]

عصر اولین ها// هَیاری، سنت دیرینه همکاری قوم بختیاری برای برداشت محصولات کشاورزی ست که هنوز هم رواج دارد.

هَیاری یعنی مشارکت و همکاری مردم برزگر یا کشاورز برای برداشت محصول کشاورزی از سطح مزارع است.
در این رسم دیرینه که بیشتر در میان قوم بختیاری رواج دارد ، کشاورزان به صورت دسته جمعی، مزرعه به مزرعه در برداشت محصول یکدیگر ، مشارکت می‌کنند و این همکاری ، تا زمان چیدن یا برداشت محصول تمام کشاورزان ادامه دارد.
کشاورزان در زمان درو یا برداشت محصول ، با سر دادن نوای محلی بزرگری ، اوقاتی خوش را برای خود رقم می‌زنند.
هَیاری بختیاری‌ها در زمان کاشت محصول ، فصل کوچ و ساخت خانه نیز پابرجاست .
هرچند امروزه با وجود ابزار‌های گوناگون ، کار کاشت و برداشت محصولات کشاورزی آسان‌تر شده،  اما رسم دیرینه هیاری هنوز هم در میان مردم بختیاری به شیوه‌های گوناگون ادامه دارد.